مسئولیت سازمان ملل متحد برای فعل‌های مغایر با موازین بین‌المللی (بررسی تفصیلی گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص جنگ غزه)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدایلام

2 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل

چکیده

در 23 ژوئیه سال 2014، شورای حقوق بشر طی قطعنامه S-21/1، تصمیم به اعزام فوری کمیته مستقل تحقیق در خصوص جنگ غزه، برای ایجاد حقایق و تخلفات و جرایم مرتکب شده گرفت. چارچوب هنجاری برای کمیته تحقیق، حقوق بین­الملل به ویژه قوانین حقوق بشر، حقوق بشردوستانه بین­المللی و قوانین کیفری بین­المللی می­باشد. مقاله حاضر به بررسی گزارش منتشر شده، تجزیه و تحلیل مسئولیت سازمان ملل متحد و چگونگی عملکرد و اقدام مؤثر جامعه بین­المللی در برابر فعل­های مغایر با موازین بین­المللی در این جنگ خواهد پرداخت. پرسش اصلی عبارت است از: سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن چه مسئولیتی در برابر جنگ 2014 غزه به عنوان فعلی مغایر با موازین حقوق بشری داشته و چه تأثیری می­تواند بر موارد مشابه داشته باشد؟ فرضیه مورد آزمون: مسئولیت سازمان ملل متحد و نهادهای وابسته به آن برای فعل­های مغایر با موازین بین‌المللی از جمله جنگ 2014 غزه، 1) بررسی حقایق و تخلفات بین­المللی، 2) ارائه گزارش در خصوص جرایم ارتکابی و 3) ترغیب جامعه بین­المللی برای اقدام مؤثر و ملزم ساختن مسببین و مسئولین در برابر جرایم ارتکابی می­باشد.عدم اقدام موثر جامعه بین­المللی، زمینه را بیش از پیش برای انجام فعل­های مغایر با موازین بین‌المللی در قالب بی­ثباتی، نقض حقوق بشر و عدم پاسخگویی فراهم می­آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

UN Responsibility towards Actions against International Regulations (Comprehensive Study of UN Human Rights Council on Gaza War)

نویسندگان [English]

  • Mir Ebrahim Seddigh 1
  • Seyed Abdolmohammad Mosavi 2
1 Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
2 MA of International Law, IAU, Ilam Branch, Iran
چکیده [English]

According to the resolution S-21/1 on 23 January 2014, human rights council decided to send independent committee in order to investigate on Gaza war and its crimes. International law especially human rights, humanitarian law and criminal law have been normative framework of investigating committee. Therefore, this article is to study the published report, to analyze how international society deals with actions against international regulations in the war and also responsibility of UN. Accordingly the main question of the article is: what is responsibility of UN and related institutions towards crimes against human rights committed in Gaza war and also how actions of institutions may affect similar events in the future?
Provisional answer may be that responsibilities of UN and related institutions toward actions against international regulations including Gaza war of 2014 are: 1) to investigate facts and international violations, 2) to report committed crimes, 3) to persuade international society to take effective action and enforce responsible authorities to accept responsibility of crimes they have committed. Lack of effective actions prepares the situation for further actions against international regulations which leads to instability, human rights violation and international irresponsibility

کلیدواژه‌ها [English]

  • UN
  • Human Rights
  • Gaza War
  • Responsibility
  • International Rules
  • Human Rights Report
[1]. برای دانلود متن اصلی گزارش کمیته تحقیق اداره کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل در خصوص جنگ غزه (2014) مراجعه نمایید به لینک زیر:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/CoIGazaConflict/Pages/ReportCoIGaza.aspx
[1]. Wendt, Alexander, (1994), “Collective Identity Formation and the International State”, American Political Science Review, Vol. 88, No. 2, pp. 383-384.
[1]. ونت، الکساندر، (1385)، "اقتدارگرایی چیزی است که دولت‏ها خودشان می‏فهمند: ساختهای اجتماعی سیاست قدرت"، در: اندرو لینکلیتر، جامعه و همکاری در روابط بین الملل، ‌ترجمۀ بهرام مستقیمی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، ص 63.
[1]. Intersubjective Communities
[1]. Onuf, Nicholas G., (1994), “The Constitution of International Society”, European Journal of International Law, Vol. 5, No. 1, pp. 3-4.
[1]. Ruggie, John Gerard, (1998), Constructing the World Polity: Essays on International Institutionalisation, London: Routledeg, p. 12.
[1]. Socially Constructed
[1]. چرنوف، فرد، (1388)، نظریه و زبرنظریه در روابط بین‏الملل: مفاهیم و تفسیرهای متعارض، ترجمه علیرضا طیّب، تهران: نشر نی، ص 144.
[1]. Wiener, Antje, (2003), “Constructivism: The Limits of Bridging Gaps”, Available at: http://www.ciaonet.org /olj/jird/jird_sep03_wia01.pdf
[1]. مشیرزاده، حمیرا، (1385)، «تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران از منظر سازه­انگاری»، مجری طرح نسرین مصفا؛ با همکاری حسین نوروزی، نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: مرکز چاپ و انتشارات وزارت امورخارجه، ص 16.
[1]. Hopf, Ted; (1998), “The Promise of Constructivism in International Relations Theory”, International Security, Vol.23, No.1, pp. 180-182.
[1]. Newman, Edward; (2001), “Human Security and Constructivism”, International Studies Perspectives, Vol. 2, No. 3, pp. 249-250.
[1]. Mary Rodwell
[1]. Rodwell, Mary K., (1998), Social Work Constructivist Research, NewYork: Garland Publishing, pp. 77-80.
[1]. Civilized State
[1]. Adler, Emanuel and Micheal Barnett (Eds); (1998), Security Communities, Cambridge: Cambridge University Press.
[1]. سیمبر، رضا و ارسلان قربانی شیخ نشین، (1387)، روابط بین‏الملل و دیپلماسی صلح در نظام متحولجهانی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، ص 181.
[1]. نووسلف، الکساندر، (1386)، «سازمان ملل متحد بعد از بحران عراق»، پژوهشنامه سازمان‏های بین‏المللی(1)، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک، ص 78.
[1].Krasner, Stephen. D., (1983), International Regimes, New York & London: Cornell University Press, pp. 358-359.
[1]. Jervis, Robert, (1992), “The Future of World Politics: Will it Resemble the Past?,” International Security, Vol. 16, No. 3, pp. 39-73.
[1]. Young, Orang, (1983), “Regime Dynamic: The Rise and Fall of International Regimes”, In Stephen Krasner's, International Regimes, NewYork & London: Cornell University Press, pp. 92-94.
[1]. William Schabas, Mary McGowan Davis and Doudou Diène.
[1]. United Nations High Commissioner for Human Rights
[1]. حکم این نهاد مشتق شده از بندهای ۱، 3 و ۵۵ منشور ملل متحد می‌باشد که با ادغام کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و مرکز حقوق بشر در تاریخ ۱۵ سپتامبر سال ۱۹۹۷ تحت عنوان کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد تأسیس گردید.
[1]. Human Rights Council, (24 June 2015), “Report of the detailed findings of the Commission of Inquiry on the 2014 Gaza Conflict”, A/HRC/1//CRP.4, pp. 7-8.
[1]. http://www.globalsecurity.org/military/world/para/hamas-qassam.htm
[1]. Israel Ministry of Foreign Affairs, (30 May, 2015), IDF Conduct of Operations during the 1854 Gaza Conflict, p. 10, Available at:
http://mfa.gov.il/ProtectiveEdge/Documents/IDFConduct.pdf
[1]. Human Rights Council, Op. cit, pp. 153-154.
[1]. Hannibal Protocol
[1]. Ibid, pp. 148-149.
[1]. Ibid, p. 162.