ورزش، سیاست و روابط بین‏‌ا‌لملل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانش‏‌آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‏‌الملل، گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران

2 دکترای علوم سیاسی و عضو هیات علمی، گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران

چکیده

گستره مفهومی ورزش فارغ از متغیرهای بیرونی تاثیرگزار و تاثیرپذیر قابل شناخت نبوده و تنها در حوزه فعالیت‏های جسمانی و یا ذهنی نمی‏گنجد. ورزش در حوزه‏های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تاثیر گذاشته و متعاقباً تاثیر می‏پذیرد. با توجه به اهمیت بررسی علمی و شناخت کارکردهای ورزش در عرصه سیاست و روابط بین‏ دولت‏ها و سایر بازیگران بین‏المللی، در این پژوهش به مطالعه رابطه ورزش، سیاست و روابط بین‏الملل پرداخته شده و ابعاد مختلف آن‏ مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق مورد استفاده تحلیلی- توصیفی بوده و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه‏ای گردآوری شده است. مطالعات و بررسی‏های صورت‏گرفته، بیان‏گر تاثیرگذاری حوزه ورزش با تکیه بر قابلیت‏های نرم‏افزاری خود، در مولفه‏های اصلی سیاست و روابط بین‏الملل مانند امنیت، صلح، منافع ملی، قدرت، دولت- ملت‏سازی، اقتصاد، پذیرش سیاسی، همبستگی و همگرایی، ایدئولوژی، دیپلماسی ورزشی و قدرت نرم است. از سوی دیگر، حوزه ورزش همواره تحت تاثیر جهت‏گیری‏ها و رویکردهای حاکم بر سیاست و روابط بین‏الملل از سوی بازیگران دولتی و غیردولتی این عرصه قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sport, Politics and International Relations

نویسندگان [English]

 • Fatemeh Shahrezaei 1
 • Reza Shirzadi 2
1 Department of Political Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
2 Prof. Dr. Reza Shirzadi Department of Political Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran
چکیده [English]

Apart from the area of physical and mental activities, Tthe conceptual range of sport has not been disengaged of effective external variables and impressionable were not recognized much to this date. and not included only in the area of physical and mental activities. Sport has always affected in the fields of culturalculture, socialsociety, economics, and politicsal and subsequently affected. Considering With regards to the importance of scientific study ies on and recognition of the sports’ roles functions in the in politics, relations between governments and other international actors, in this research has investigated the study of sport relationship, among sports, politics, and international relations and it’s various aspects has been considering in the research. . The method applied is in this research is “Aanalytic-” and “Ddescriptive, and notable ”. The Library references have been implemented. With the support of various subjects regarding politics and international relations such as security, peace, national interests, power, nation-state building, economy, political acceptance, solidarity and convergence, ideology, sport diplomacy, and soft power, the following study has been accomplishedStudies and considerations has been accomplished, indicated affection of sport with supporting of self-software abilities is in the subjects of basic politic and international relations, such as Security, Peace, national interests, Power, Nation-State Building, Economy, political acceptance ,Solidarity and Convergence, Ideology, Sport Diplomacy, Soft power. On the other handConclusively, , the field of sportssport field is consistently under the influence of of orientation anddifferent governing approaches on politics and international relations by governmental and non-governmental actors in this field.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sports
 • Politics
 • International Relations
 • Sports’ Diplomacy
 • Peace
 • National Interest
 • Soft Power
 1. آزاد ارمکی، تقی(1380). مدرنیته ایرانی: روشنفکران و پارادایم فکری عقب‏افتادگی در ایران، چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر مطالعاتی- انتشاراتی اجتماع.
 2. ابوالحمد، عبدالحمید(1376). مبانی سیاست، چاپ هفتم، تهران: نشر توس، ص283.
 3. ازغندی، علیرضا(1389). چارچوب‏ها و جهت‏گیری‏های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، تهران: نشر قومس، ص114.
 4. التیامی‏نیا، رضا و محمدی عزیزآبادی، مهدی(1394). نقش تبعی و تسریع‏کننده ورزش در فراهم‏کردن شرایط صلح در بین دولت‏ها، فصلنامه تحقیقات سیاسی بین‏المللی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، 7، (22)، 149- 179.
 5. بشیر، حسن و همکاران(1389). خبر: تحلیل شبکه‏ای و تحلیل گفتمان، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه امام‏صادق، 15- 90.
 6. حسن‏خانی، محمد(1384). دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست‏خارجی کشورها، فصلنامه دانش سیاسی: دانشکده معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق علیه السلام،1، (2)، 135- 148.
 7. حسینی، سیدمحمدحسین(1392). جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست‏خارجی جمهوری اسلامی ایران)مطالعه موردی: منطقه خاورمیانه)، فصلنامه سیاست خارجی، 27، (3)، 679- 700.
 8. داداندیش، پروین و احدی، افسانه(1390). جایگاه دیپلماسی عمومی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه روابط خارجی، 3، (1)، 143- 173.
 9. دانش‏نیا، فرهاد(1392). قبض و بسط مفهوم قدرت درسامان فکری جوزف نای، فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر:پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 4، (3)، 67- 87.
 10. دهقانی‏ فیروزآبادی، سیدجلال و فیروزی، علیرضا(1391). دیپلماسی عمومی جمهوری اسلامی ایران در دوران اصول‏گرایی، فصلنامه روابط خارجی، 4، (2)، 71- 110.
 11. زرگر، افشین(1394). ورزش و روابط بین‏الملل: جنبه‏های مفهومی و تئوریک، فصلنامه تخصصی علوم سیاسی، 11، (31)، 7- 48.
 12. ساداتی، سید شهاب‏‏الدین(1388).ورزش از دیدگاه مکتب فرانکفورت:رابطه ورزش فرهنگ، تجارت، صنعت، سیاست و ایدئولوژی، ماهنامه گلستانه، 102، 60- 62.
 13. سجادی، سیدنصرالله(1385).آشنایی با جنبش المپیک، چاپ اول، تهران: انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، ص25- 40.
 14. سجادی، سید نصرالله(1392). مدیریت روابط بین‏الملل در ورزش، چاپ اول، تهران: انتشارات پیشگامان توسعه، ص89- 90.
 15. قوام، عبدالعلی و زرگر، افشین(1387). دولت‏سازی، ملت‏سازی و نطریه‏های روابط بین‏الملل: چهارچوبی تحلیلی برای فهم و مطالعه جهان دولت- ملت‏ها، چاپ اول، تهران: انتشارات آثار نفیس، ص8.
 16. قوام، عبدالعلی(1393). روابط بین‏الملل(نظریه‏ها و رویکردها)، چاپ هشتم، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‏ها (سمت)، ص7- 37.
 17. کمیسیون ملی یونسکو]وب سایت[، (بازیابی‏شده1395)، در: www.irunesco.org
 18. کوپر، سایمون(1393). فوتبال علیه دشمن، ترجمه عادل فردوسی‏پور، چاپ پنجم، تهران: نشر چشمه، ص408- 412.
 19. گاردنر، ویلیام(1386). جنگ علیه خانواده، ترجمه معصومه محمدی، چاپ اول، تهران: انتشارات دفتر مطالعات و تحقیقات زنان.
 20. گریفیتس، مارتین(1390). دانشنامه روابط بین‏الملل و سیاست جهان، ترجمه علیرضا طیب، چاپ اول، تهران: نشر نی، ص529- 531.
 21. گنجی‏دوست، محمد(1387). تحولات دیپلماسی در عصر اطلاعات، فصلنامه سیاست: مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 38،(1)، 185- 212.
 22. گودرزی، محمود و اسدی، حسن و خبیری، محمد و دوستی، مرتضی(1391). سیاست و ورزش، چاپ اول، تهران: انتشارات موج قلم، ص21- 73.
 23. لورمور، روگر و بودر، آدرین(1393). ورزش و روابط بین‏الملل، ترجمه سید نصرالله سجادی و اکبر حیدری، چاپ اول، تهران: نشر علوم ورزشی(حتمی)، ص4– 132.
 24. مشیری، سیدرحیم و رجبی، آزیتا و رجایی، محمدعلی(بازیابی‏شده1394). بررسی و ارزیابی نقش توریسم ورزشی در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی شهرها، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، در:http://sid.ir/fa/vewssid/s_pdf/16413860324.pdf
 25. ملکوتیان، مصطفی(1388). ورزش و سیاست، فصلنامه سیاست: دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 39، (2)، 301- 316.
 26. نای، جوزف(1387). قدرت نرم و ابزارهای موفقیت در سیاست بین‌الملل، ترجمه‌ سیدمحمد روحانی و مهدی ذوالفقاری، تهران: دانشگاه امام صادق، ص100- 103.
 27. هادیان، ناصر و احدی، افسانه(1388). جایگاه مفهمومی دیپلماسی عمومی، فصلنامه روابط خارجی، 1، (3)، 85- 117.

 

English Source:

 1. Ahmad ShahidSH, PerveenK, 2015,“Cricket for Politics and Peace; from 1987 to 2007 Cricket World Cup between India and Pakistan”, International Journal of Science Culture andSport(IntJSCS),3, (4), 59-66. Available from

http://www.iscsjournal.com/Makaleler/1870379478_3c4s_5.pdf. Accessed April 23, 2016.

 1. Australian Government,“Australian Sport Diplomacy Strategy(2015-2018)”, [homepage on the Internet],Availablefrom http://dfat.gov.au/about-

us/publications/Documents/aus-sports-diplomacy-strategy-2015-18.pdf. AccessedFebruary 27, 2016.

 1. Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) of the U.S. Department of State, “Sport Diplomacy”, [homepage on the Internet],Washington, D.C. :Headquarters. Available fromhttp://eca.state.gov/programs-initiatives/sports- diplomacy. Accessed March 14, 2016.
 2. Griffin N. 2014, Ping-Pong Diplomacy: the Secret History behind the Game that Changed the World, first ed, New York:Scribner; p-p.1-352.
 3. Higham J,Hinch, T, 2009, Sport and Tourism: Globalization, Mobility and Identity, Oxford:Butterworth-Heinemann/Elsevier,Capters5,6 and 7.
 4. International Platform on Sport and Development, “Sport and Peace-building”, [homepage on the Internet], Biel/Bienne: office. Available from

http://www.sportanddev.org/en/learnmore/ sport_and_peace_building. Accessed February 17,2016.

 1. Murray S, 2011,“Sports-Diplomacy: a hybrid of two halves”, Paper presented at the international symposium on cultural Diplomacy, 2011 may 11-15;Berlin, Germany.Availablefrom http://www.culturaldiplomacy.org/academy/content/pdf/participant-papers/2011-symposium/Sports-Diplomacy-a-hybrid-of-two-halves--Dr-Stuart-Murray.pdf. Accessed March 29, 2016.
 2. Nygård H,Gates S,2013,“Soft power at home and abroad: Sport diplomacy, politics and peace-building”, International Area Studies Review, 16,(3), 235-243. AbstractAvailablefromhttp://ias.sagepub.com/content/16/3/235.abstract. Accessed February 7, 2016.
 3. United Nations Office on Sport for Development and Peace (UNOSDP). [homepage on the Internet],Geneva: office. Available

fromhttp://www.un.org/wcm/content/site/sport/home/sport/peace. Accessed March 25,2016.

10.Ushkovska M,Petrushevska T, 2015,“SPORTS DIPLOMACY: DEVELOPMENT AND PRACTICE,

11.Research in Kinesiology, 43, (1), 89-93. Available from http://fsprm.mk/wp-http://fsprm.mk/wp-content/uploads/2015/05/Pages-from-RIK-_1_2015_za-email-21.pdf.Accessed January 10, 2016.