روندهای مدرن همگرایی منطقه ای و حقوق اوراسیایی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

.

چکیده

هنگامی که جهان تک قطبی تغییر می‌کند، روش‌های یکپارچه‌سازی- که کل فرآیند منطقه‌سازی را تعریف می‌کنند- از اهمیت خاصی برخوردار می‌شوند. ایده‌ی انتقال به جهان چندقطبی، در حال حاضر تبدیل به یک حقیقت مسلم شده است. از چالش‌هایی که در همکاری‌های منطقه‌ای وجود دارند می‌توان به افزایش رقابت ژئوپولیتیک، توسعه‌ی سریع در جهان منطقه‌ای اقتصادی نوین، اجتماعی، نظامی، سیاسی و فضاهای حقوقی، اشاره کرد. ادغام منطقه‌ای به بخشی غیر قابل انکار از تکامل تبدیل شده است. در واقع، با توجه به توسعه‌ی یکپارچگی منطقه‌ای در قلمرو اوراسیا، فرآیندهایی برای تبیین حقوق اوراسیا وجود دارد. قانون، مهم‌ترین نقش را در دستیابی به این اهداف اجرا می‌کند، زیرا قانون، تنظیم‌کننده‌ی روابط در هر دو سطح ملی و بین‌المللی است. در این نوشتار، ایده‌ی نویسندگان از تشکیل حقوق اوراسیا ذکر شده، که بر اساس تجزیه و تحلیل رویکردهای اعتقادی به مبانی نظری و قانونی، پیدایش، و ویژگی‌های اصلی حقوق اوراسیا به عنوان عنصری از قوانین بین‌المللی توسعه داده شده است. نویسنده به بررسی جنبه‌های تئوری حقوق اوراسیا و همچنین مواد و ویژگی‌های قانونی همگرایی اوراسیایی می‌پردازد و تشکیل حقوق اوراسیا رابه عنوان یک علم و نظم و انضباط علمی ثابت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Modern Trends of the Regional Integration and Eurasian Law

نویسنده [English]

 • Rashad Kurbanov
Doctor of Law, Professor & Head of the Center of the Legal Problems of Integration and International Cooperation at the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the Russian Federation
چکیده [English]

 
 
When single-polar world changes, the integration procedures, which defines the whole process of the regionalization, take special importance. The transition to the multi-polarity world idea in present time became an indisputable fact. The increase of the geopolitical competition, fast developments in the world of new regional economic, social, military, political, and legal spaces are unavoidably issue challenges of existing areas of the regional cooperation. The regional integration has become an inalienable part of the evolution. Actually, taking into account the development of regional integration in the Eurasian territory, there are processes of construction of the Eurasian law. The law plays the most important role in achieving such goals, because law is a regulator of relations both at the national and at the international levels.  In this article the authors’ concept of the formation of the Eurasian Law was set out, it was developed based on the analysis of doctrinal approaches to the theoretical and legal foundations, the genesis, and the main features and characteristics of the Eurasian law as an element of the International law. The author examines the theory aspects of Eurasian law and also the material and legal features of Eurasian integration, and proves the formation of the Eurasian legislation and Eurasian law as a science and scholarly discipline

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Eurasian Law
 • International Law
 • Regionalization
 • Integration
 • Systematization
 • Structuring
 • New Regionalism
 • Multi-Polarity World
 • Globalization
 • Economic Integration
 1. Balassa B. The theory of economic integration. London, 1962
 2. Bjorn Hettne. Globalization and the New Regionalism: The Second Great Transformation. // Globalism and the New Regionalism. International Political Economy Series. / Edited by Björn Hettne, András Inotai and Osvaldo Sunkel. Palgrave Macmillan, March 1999.
 3. Cappelletti M., Seccombe M., Weiler J. Integration through law: Europe and the American federal experience (3 vols.). New York: De Gruyter, 1986. Vol. 1. Book 1. P. 4.
 4. Joram Mukama Biswaro. The Quest for Regional Integration in Africa, Latin America and Beyond in the Twenty First Century: Experience, Progress and Prospects. – Brasilia, 2011.
 5. S. Weatherill. Law and Integration in the European Union. Oxford, 1996
 6. Weber M. The Theory of Social and Economic Organization. Free Press, 1997.
 7. Lapin N.I. New problems of the researches of regional communities // Sociological Research/ 2010 № 7.
 8. Lukashuk I.I. The Globalization, state, law. XXI century Moscow., 2000
 9. Oppenheim L.M. International Law M.: Polis 2000

10. Putin V.V. New integration Project for Euroasia – a future born today// Izvestiya 03.10.2012

11. Stepin  V.S. Civilization and Culture. – S-Pb. SPbGYP, 2011

12. Usenko E.T. The  Integration as worldwide historical process and international law // Moscow Journal of  International Law 1992. № 1 

13. Kosolapov N.A. The Globalisation: the substance and international political aspects// World Economy & International Relations 2001. № 3.

14. Fredrik Soderbaum. Introduction: Theories of New Regionalism. // Theories of New Regionalism. A Palgrave Reader. Edited by Fredrik Soderbaum and Timothy M. Shaw. US, 2005. P. 1-3.

15. Weber M. The Theory of Social and Economic Organization. Free Press, 1997.

16. Lukyanenko D.G. Economical integration and the global problems of modern world. Kiev: КНЕУ, 2005.

17. J.M. Keynes Selected works  М.:Economika, 1993.

18. Kurbanov R.A. The regional integration in Africa: Euro-african integration procedures in the framework of the “Franc zone” Международное право и международные организации. 2015. № 2. С. 147–158).

19. Frаnkel J. No Single Currency Regime is Right For Аll Countries or аt Аll Times, NBER working pаper series, September 1999.

20. Etzioni A. The epigenis of political unification // Social change / Ed. by A. Etzioni and E. Etzioni. N. Y.: Rinehart, 1964. P. 481.

21. Zorkin V.D. The Civilization of Law and the Development of Russia

22. Zakharov V.M. Eurasian Project: Russia stays a leader of the military-political integration in the Post-Soviet space // National Defence 2012. № 5

23. Usenko E.T. The  Integration as worldwide historical process and international law // Moscow Journal of  International Law 1992. № 1 p.36

24. Topornin B.N. European law. М.: Yurist, 1998. p. 15.

25. Lukashuk I.I. The Globalization, state, law. XXI century Moscow, 2000

26. Naryshkin S.E. The Parliamentary vector of the Eurasian integration. Eurasian integration  in в ХХI century / A. A. Klimov, V. N. Leksin, A. N. Shvetsov. М.: LENAND, 2012.

27. Akylov D.M. Eurasian Integration: experience and problems//Eurasian Law Journal 2012 № 5(48).