نگاهی بر مشارکت سیاسی زنان ایران در بین سال های ۲۰۰۱-۲۰۱۱

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه مطالعات منطقه ای - دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روابط بین الملل

چکیده

کیفیت مشارکت سیاسی زنان یکی از نشانه‌های اصلی توسعه‌ی سیاسی و اجتماعی است که راه را برای توسعه‌ی پایدار نیز هموار می‌کند. یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این مشارکت، رای دادن برای انتخاب نمایندگان در نهادهای مختلف است. رای زنان را می‌توان یک عامل اساسی که می‌تواند باعث تغییرات مهم در ظرفیت‌های قانونی برای بهبود وضعیت زنان در مناطق مختلف شود، به حساب آورد. نمایندگان، که توسط آرای بانوان مسئول تصمیم‌گیری و پست‌های اجرایی می‌شوند، به طور طبیعی و یا تحت فشار زنان، باید بیشتر مراقب تصمیماتی که به آنها مربوط می‌شود، باشند. با این حال، ترویج مشارکت زنان در عمل به عوامل مختلف بستگی دارد. اگر جامعه می‌خواهد از مشارکت سیاسی زنان بهره بگیرد، این عوامل باید شناسایی و ارزیابی شوند. یکی از مهم‌ترین عوامل، تحولات کلی سیاست کشور است. پرسش کلیدی این نوشتار این است که چه عواملی بر کیفیت مشارکت سیاسی زنان در ایران تاثیر می‌گذارند؟ همچنین بحث اصلی در این راستاست که مشارکت سیاسی زنان ایران در سال‌های ۲۰۰۱-۲۰۱۱ به دلیل نقش قوی زنان در انتخابات مختلف در حال رشد بوده است. روش پژوهش مورد استفاده در این نوشتار، ترکیبی از روش‌های توصیفی و تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Glance on Iranian Women Political Participation in 2001-2011

نویسندگان [English]

 • ELAHEH KOOLAEE 1
 • Afife Abedi 2
1 Regional Studies Department faculty of Law and Political Science University of Tehran
2 MA, International Relations.
چکیده [English]

The quality of political participation of women is one of the main indictors of political and social development, which paves the way for sustainable development as well. One of the most important manifestations of this participation is taking part in voting to elect people’s representatives in various institutions. Women’s votes can be considered a basic factor that can lead to important changes in legislative capacities in order to improve women’s situation in various areas. Representatives, who take charge of decision-making and executive posts through women’s votes, will naturally or under women’s pressure have to be more careful about decisions that pertain to women. However, promoting women’s participation in practice depends on a variety of factors. If the society is to benefit from political participation of women, these factors should be identified and assessed. One of the most important factors is the general course of political developments in the country. This article’s core question is: What factors affect quality of women’s political participation in Iran? Our central argument is that mass political participation of the Iranian women was growing during 2001-2011 through the strong role that women played in various elections. The method applied in this paper blends descriptive and analytical approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran
 • Women
 • Politics
 • Power
 • Political Participation
 • Parties
 1. Aleghafoor, Seyyed Mohammad Taghi and Fateme Kashefolgheta, (2009), “Impacts of socioeconomic conditions on women political participation in Iran”, Shiaa Women, Vol. 6, No. 20, Winter,  pp. 149- 185
 2. Arab-Moghaddam Narges, Henderson .Karla A. and Sheikholeslami Razieh (2007), "Women's Leisure and Constraints to Participation: Iranian Perspectives ", Journal of Leisure Research, Vol. 39, No. I, pp. 109-126
 3. Bari Farzana (2005),"Women’s Political Participation: Issues and Challenges", United Nations, EGM/WPD-EE/2005/EP.12 November
 4. Bäck ,Maria  and Christensen, Henrik S.(2011),”Social trust and Political Participation – A multilevel analysis of 25 European democracies”, Abo Akademi University, Fänriksgatan, Available online at 2014-01-28, Flowed by:https://www.abo.fi/sitebuilder/media/23741/socialtrustandpoliticalparticipation.pdf
 5. Center for Women and Family Affairs (2007), Report on Developments in Women Status in 1976-2006, Tehran, Center for Women and Family Affairs, President Office
 6. Chaboki, Ommolbanin,(2003), “Gender and Political Participation”, Humanity Quarterly of Alzahra University, Vol. 12-13, pp. 107-128
 7. Crawford, Elizabeth (2001) The Women's Suffrage Movement: A Reference Guide, 1866-1928, Routledge
 8. Fennema. Meindert and Tillie .Jean (2001), “Civic Community, Political Participation and Political Trust of Ethnic Groups”, Multikulturelle Demokratien im Vergleich, Vol. 24, No.1 , pp: 198-217
  1. Malekzade, Akbar,(1997) “Survey on Feminism School”, Cultural Research Quarterly, No. 6, pp. 125-170
  2. Norris, Pippa "Political Activism: New Challenges, New Opportunities" in: Charls Boix and Susan C. Stokes(eds.), The Oxford Handbook of Comparative Politics, (New York: Oxford University Press, 2002)
  3. Orum, Antonym M. and Others (1974), "Sex, Socialization and Politics", American Sociological Review, Vol. 39, April, pp.197-209
  4. Panahi, Mohamad Hosein, (2007) Sociology of women political participation, Tehran: Allame Tabatabaee University Press
  5. Pishgahifard, Zahra, Maojgan Dasturi and Sudabe Ebrahimi (2009),” Analysis of women participation in political organization in 2006, Women Research, No. 24, Spring, pp. 7-28
  6. Powell, Larry, and Cowart, Joseph, (2 edition June 21, 2012) Political Campaign Communication, Inside and Out. Boston, Pearson , (first edition 2003)
  7. Rush, Mick, Society and Politics, Tehran: 2008,
  8. Sadeghi, Fateme, (2007)“Return to traditional Participation, Analysis of the Third Round of the Election for Councils”, Dialogue, No. 49, pp. 41-60  
  9. Shakoor, Ali, Ali Shamsoddini, Naser Karami, Abbas Modabri and Hatami Mohaddeseh (2012)" Evaluation of Factors Affecting Women’s Political Participation in Society Case Study: Women’s Population in Tehran City, Iran, International Science Congress Association, Research Journal of Recent Sciences, Vol. 2, No. 2, 23-27, February
  10. Shaigan, Fariba, (2008)“Effective Elements of Political Confidence”, Knowledge of Politics, Vol.4, No. 7, pp. 153-179
  11. Shojaei, Seyedeh Nosrat (2010),"The Financial Obstacles of Women’s Political Participation in Iran", Report and Opinion, Vol. 2, No. 10, pp. 41-49
  12. Tabatabaee, Mohammad Sadeq, Vahid Qasemi and Monir Pashmi,(2009) “ The question of Presidency of Women in Islamic Republic of Iran”, Political Science Research, Vol. 4, No. 1, Winter, pp. 149-174
  13. Women network, Dec. 2009,

9.     Inkeles, Alex and Smith, David, H (1974) Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries, Harvard University Press

10.  Interior Ministry Site, Sep. 2013,

http://www.moi.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=cc1955c9-7610-428d-b15c-fafc947cc884&WebPartID=47942904-35b9-4ecc-bfc4-4d6d3bee26d8&ID=1016f666-d692-4a62-8551-dd6e87b9a1e5

11.  Khabar online, 22 Dec. 2011, http://khabaronline.ir/detail/192220/

12.  Koolaee, Elaheh, “War and Women’s Social Roles”, Women Quarterly: Law and Development,

13.  Javaheri, Fateme, Seyyed Hosein Seraj and Rita Rahmani, (2010)‘Analysis of women’s working on their life’s quality”, Women in Development and Politics, Vol. 8, No. 2, pp. 143-162

http://www.iranzanan.com/social/cat_11/000262.