تبیین سیاست هسته‌ای دولت‌های نهم و دهم براساس مدل پیوستگی جیمزروزنا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف پژوهش حاضربررسی سیاست هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران درزمان دولت‌های نهم و دهماست. دراین راستاعلل بروزبحران بین ایران وغرب راارزیابی می‌نماید.دو نگاه متفاوت دراین بین وجود داردیک نگاه معتقد است ویژگیهای شخصیتی رییس جمهورباعث بروزبحران درروند مذاکرات هسته‌ای گردیدو نگاه دوم عدم حسن نیت غرب درمسأله‌ی هسته‌ای ایران راباعث نمی‌داند. اعتقاد نویسنده براین است که این نگرش‌ها به تنهایی پاسخگونیست بلکهازهردونگاه موجودمی بایست درمسأله‌ی هسته‌ای ایران بهره برد. پرسش نویسنده این است که کدام نظریه تحلیل بهتری ازبحران بوجود آمده در سیاستهسته‌ای ایران ارائه می‌دهد؟ فرض وی براین است که چون هردو سطح تحلیل محیط بین‌الملل و محیط داخلی دربروز بحران سیاست هسته‌ای ایران دردولتهای مذکور مدخلیت دارند، یک نظریه‌ی مختلطمی بایست بهره برد ، لذا از مدل پیوستگی جیمز روزنا جهت آزمون ‌پژوهش حاضربهره گرفته است. نگارنده درپایان نتیجه می‌گیرد ، درچارچوبنظریه پیوستگی ، عامل محیط بین‌الملل و عامل فرد( اندیشه‌ها و شخصیت فردی رییس جمهور) بیشتر ازسایر عوامل (نقش، حکومت و جامعه) درتبیین بحران موجودسیاست هسته‌ای ایران دردولت‌های نهم ودهم نقش ایفا می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Application of James Rosenau Model on the Ahamadinejad Policies in the issue of Iranian Nuclear Activities

نویسنده [English]

 • Meysam Bagheri
MA of International Relations IAU, Sciences & Research Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
The current study examines nuclear policy of Islamic Republic of Iran during the ninth and tenth governments. IN order to do so, reasons for emergence  of crisis between Iran and West will be considered .There exist two different points of view, one of them assumes personal characteristics of the president led to the emergence of tension in the process of negotiation and the other standpoint assumes lack of good will but the researcher believes staking to just one of these points of view will not result in a clear answer and in order to consider the nuclear conflict of Iran we should utilize both points of view. The question of researcher is which theory will provide better analysis onthe reasons for which nuclear policy of Iran became a crisis? He assumes for both international environment and internal environment exert an influence over the occurrence of crisis nuclear policy of Iran during mentioned governments, a comprehensive theory should be utilized and as a result, correlation theory of James Rosenau was used to test the hypothesis.in order to do so, the secondary and library sources were mostly used. The result indicated that in the framework of correlation theory, international environment factor and individual factor(attitude and personal characteristics of president) play more important role than other factors(role of state and society) in determining current crisis nuclear policy of Islamic Republic of Iran during those governments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nuclear policy
 • the ninth and tenth governments
 • correlationmodel of J.Rosenau
 • international environment
 • internal environment
 1. ازغندى، علیرضا(1381)،سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران،تهران: قـومس.
 2. ایزدی، بیژن(1377)، درآمدی برسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، قم: مرکزانتشارات دفترتبلیغات اسلامی.حوزه علمیه قم.
 3. خوشوقت، محمد حسین(1375)، تجزیه وتـحلیل تـصمیم‌گیری درسیاست خارجی، تهران: مـؤسسه چاپ و انتشاراتوزارت امور‌ خـارجه‌.
 4. دوئرتى، جیمز و رابرت فالتزگراف (1374)،نظریه هاى متعارض در روابط بین الملل،ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگى، تهران: قومس.
 5. دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال(1388)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: انتشارات سمت.
 6. ذاکریان، مهدی. (1394) ، درآمدی بر روابط بین‌الملل‌نظریه‌ها و رهیافت‌ها‌، تهران‌: انتشارات میزان.
 7. سـریع‌القـلم، محمود (1379)، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران: بازبینی نظری و پارادایم ائتـلاف، تهران: مرکزتحقیقات اسـتراتژیک.
 8. قوام، سید عبدالعلی (1372)، اصول سیاست خارجی و سیاست بین­الملل، تهران: انـتشارات سمت.
 9. محمدى، منوچهر (1377)،سیاست خارجى جمهورى اسلامى ایران: اصول ومسائل،تهران: دادگستر.
 10. مصلی‌نژاد، غلام عباس(1384)، دولت‌ و توسعه اقتصادی در ایران، تهران: نشر قومس.
 11. نقیب‌زاده، احمد(1381)، تأثیر فرهنگ ملى بر‌ سیاست‌ خارجى‌ جمهورى اسلامى ایران، تهران: مـرکزچـاپ و انـتشارات وزارت امور خارجه.

 

 

مقالات:

 1. امامی، محمدعلی(1384) ، «تأثیر برنامه هسته‌ای ایران بر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس» ، فصلنامه سیاست خارجی، سال نوزدهم.

2. جلالی بارنجی، محمدرضا(1388)، «تحلیل تصمیم‌های سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بر اساس پیش تئوری روزنا» ، مجله‌ مطالعات خاورمیانه ، شماره 57، تابستان.

 1. دهشیری، محمدرضا (1385)، «بررسی رویکرد سیاست خارجی دولت نهم؛ تداوم در عین تغییر»، همشهری دیپلماتیک، شماره 5.مرداد.

4. دهقانى فیروزآبادى، سید جـلال(1381)، «سـیاست خـارجى جمهورى اسلامى‌ ایران‌:روندها وبازتابها»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال نهم، شـماره 3، پائیز.

 1. ذاکریان، مهدی.(1382) ، «ایران، خاورمیانه و حقوق بشر امریکایی»، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای (اسرائیل شناسی- آمریکاشناسی)، تابستان وپاییز.
 2. رمضانی، روح اله(1388)، «درک سیاست خارجی ایران» فصلنامه بین‌المللی روابط خارجی، بهار.
 3. سیمبر، رضا(1389)‌، «سیاست خارجی آمریکا و تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران»، مجله دانش سیاسی، شماره 12، زمستان.
 4. شاخص‌های دیپلماسی هسته‌ای دولت نهم، http://alef.ir/vdceex8e .jh8xzi9bbj .html ?43314
 5. عامری،حامد(1393)،«گفتمان‌های آرمان گرایانه درسیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» ، پایگاه خبری سفیر.

10. عبداللهی،امید(1388)، «بررسیپروندههسته‏ایدردودولتخاتمی

»http://omidjan.blogfa.com/post-65.aspx

11. غریب آبادی ،کاظم(1386)، «دستاوردهای هسته‌ای دولت نهم» ،نشریه گزارش جمهور، اسفند ماه،شماره 17و18.

12. عیوضی،محمدرحیم(1387)، «تحلیلی بر سیاست خارجی آقای دکتر محمود احمدی نژاد»، راهبرد یاس، شماره 14، تابستان.

13. مجتهدزاده، پیروز(1385)، «جهان ژئوپولیتیک در سه سال گذشته» ، نشریه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 232-231.

14. منصوری مقدم،جهانشیر و علیاسمعیلی(1390)،«تحلیلی بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از منظر مدل پیوستگی جیمز روزنا»،مجله سیاست، شماره 1.

 

منابع انگلیسی:

 1. Brecher, Michael, Blema Steinberg, & Janice Stein, (1969), Framework for Research on Foreign Policy Behavior",Journal of Conflict Behavior, XIIII, I, March.
 2. Graham .T. Allison, (1969) "Conceptual Models and the Cuban Missile Crises"; The American Political Science Review, Vo. LXIII, No. 3 (September).
 3. Hudson,Valerie and‌ Christopher S.Vore(1995),"Foreign Policy Analysis Yesterday, Today and Tomorrow",Mershon International Studies Review,39.
 4. Perkovich, George.” Dealing with Iran’s nuclear challenge”, Carnegi Endowment for international peace, April 28, 2003.
 5. Rosenau, James N. (1971), The Scientific Study‌ of‌ Foreign‌ Policy, New York: The Free Press.
 6. Simon, Herbert, (1959). "Theories ofDecision making in Economics and Behavioral Science", American Economic Review,49.
 7. Waltz, Kenneth N. (1979), Theory of Internationalpolitics, Massachusetts: Addison Wesley Publishing Co.
  1. www.alef.ir
  2. www.Belfercentre.org
  3. www.csr.ir
  4. www.Fa.cmess.ir
  5. www.iraniandiplomacy.ir
  6. www.irannuc.ir
  7. www.Iranreview.org
  8. www.khabaronline.ir
  9. www.president.ir

سایت‌ها:

10.www.tabnak.ir

11.www.vista.ir