قدرت هوشمنداوباما، مبنای چندجانبه گرایی دربرخورد با ایران (2013-2009)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سیاست خارجی آمریکادرزمان حاکمیت نومحافظه کاران دربرخوردبابرنامه اتمی ایران مبتنی برقدرت سخت بود که باموفقیت همراه نبودو منجربرافزایش توان هسته‌ای ایران گردید.اوباما که باشعارتغییروحل چالش اتمی ایران بااستفاده ازدیپلماسی به قدرت رسیده بودسیاست هوشمندانه‌ای رابرگزیدکه درچارچوب قدرت هوشمند (برخلاف قدرت سخت)تبیین می‌گرددکه مبتنی برآمیزه‌ای ازقدرت سخت ونرم می‌باشد.حال سوال اصلی این مقاله این مساله است که اوباماچگونه توانست دردوراول خودموضوع هسته‌ای ایران تهدیدعلیه صلح وامنیت جهانی جلوه دهدوهمراهی وموافقت قدرت‌های اروپایی وروسیه رابعنوان شرکای تجاری وسیاسی ایران درافزایش فشارها برایران جلب کند؟مادرپاسخ به تبیین این مساله میپردازیم که پیروی اوباماازمولفه قدرت هوشمندوتاکیدبرچندجانبه گرایی وهمکاری سیاسی باکشورهای اروپایی وروسیه باعث افزایش فشارهای سیاسی واقتصادی برایران وهمراهی باسیاست‌های آمریکاگردیده است .مقاله حاضرضمن تبیین قدرت هوشمندوچرایی تغییراهبردوشرایط امریکادرزمان اعمال این سیاست،تاکیدبرچگونگی همراه سازی قدرت‌های بزرگ باسیاست‌های آمریکامی پردازد.روش مورد استفاده دراین مقاله توصیفی_تحلیلی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Smart Power as a Multilateral Base of the Obama Administration against Iran

نویسنده [English]

 • Komeil Aghajamali
MA of International Relations, Allameh University, Tehran, Iran
چکیده [English]

America's foreign policy during the rule of the neo-conservatives in dealing with Iran's nuclear program was based on hard power, which was not successful and led to an increase in Iran's nuclear power. Obama, who rose to power with the slogan of “change” and solving Iran’s nuclear challenge with diplomacy, chose a smart approach which can be labeled as smart power (as opposed to hard power), a combination of hard and soft power. The main question of this article is how Obama could demonstrate Iran’s nuclear issue as a threat against the international peace and security, and gain Russian and European powers’ cooperation and approval as Iran’s partners to increase pressures on Iran.We argue that Obama’s smart-power approach and his emphasis on multilateralism and political cooperation with European countries and Russia has increased political and economic pressures on Iran and their cooperation withThe United States’ policies. This paper will explain the definition of smart power and The United States’ reasons for implementing this policy, while emphasizing on approaches forThe United States’ policies to be associated with the great powers. The research methods used in this paper areanalytic and descriptive.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Smart power
 • Multilateralism
 • America
 • Iran's nuclear program
 • Sanctions and pressure
 1. 1. میرشایمر، جان.1388«مورگنتا وجنگ عراق: رئالیسم درمقابل نومحافظه کاری»، ترجمه، الهام رضانژاد، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دهم، شماره سوم، پاییز

  1. مشیرزاده، حمیرا.1386«چرخش درسیاست خارجی آمریکا وحمله به عراق: زمینه‌های گفتمان داخلی»، فصلنامه سیاست، سال 37، تابستان

  3. غرایا ق زندی، داود.1388«سیاست خارجی دولت دوم بوش در قبال ایران: سیاست سد نفوذ»، فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دوازدهم، شماره اول، بهار

  1. قاسمی ، مصطفی .1387«راهبرد اوباما درقبال ایران»، فصلنامه دین وسیاست، شماره 18 و 17، زمستان

  5. خرمی، محمدامین.1388«معنای قدرت هوشمند وجایگاه آن درراهبرد آمریکا»، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای، اسرائیل شناسی، آمریکا شناسی، سال دهم، شماره 3 و4، تابستان وپاییز

  6. قربانی، ارسلان وکرمی، کامران.1390«قدرت هوشمند، تحول نوین قدرت درعصر جهانی شدن» فصلنامه روابط خارجی، سال سوم، شماره چهارم، زمستان

  1. ایزدی، پیروز.1388«روابط فرا آتلانتیکی دردوره اوباما»، فصلنامه راهبرد، شماره پنجاه ویکم، تابستان
  2. کیانی، داود.1388« فراآتالنتیک گرایی نوین وتأثیر آن برروابط روسیه واروپا»، فصلنامه راهبرد، شماره پنجاه ویکم، سال هیجدهم،تابستان
  3. سعیدی، سیاوش.1391«استراتژی امنیتی امریکا وقدرت نرم اروپا»، فصلنامه مطالعاتسیاسی- اقتصادی، شماره 287، بهار

  10. بصیری، محمد علی وقاسمی، مصطفی.1386«موانع اتحادیه اروپا وآمریکا در پرونده هسته‌ای ایران»، فصلنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 226 -225، تابستان

  11. رهنورد، حمید وحیدری، محمد علی.1388«عوامل تحول وثبات درسیاست خارجی اوباما»، فصلنامه راهبرد، شماره پنجاه ویکم، سال هجدهم، تابستان

  12. مقدس، محمود.1388«اوباما وخاورمیانه: تحول راهبردی یاتغییر تاکتیکی»، فصلنامه مطالعات منطقه‌ای: اسرائیل شناسی- امریکا شناسی، سال یازدهم، شماره یک، زمستان

  1. خوش اندام، بهزاد.1387«مدیریت بحران هسته‌ای ایران از منظر اروپا وگزینه‌های ایران»، پژوهشنامه خلع سلاح، شماره اول
  2. خالورزاده، سعید.1391«سیاست اتحادیه اروپایی دربرابر پرونده هسته‌ای ایران»، فصلنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره 287، بهار

  15. زهرانی، مصطفی.1389«تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران: جایگزین جنگ یا مولفه اصلی مهار»، فصلنامه روابط خارجی، سال دوم، شماره چهارم، زمستان

  16. میرفخرایی، حسن.1386«بحران استقرار سپر دفاع موشکی در اروپای شرقی: اهداف وپیامد‌ها»، مجله پژوهش حقوق و سیاست ، سال نهم، شماره 22، بهار وتابستان

  17. کولایی، الهه وخاشع، جعفر.1390« روابط روسیه وآمریکا درپرتوسیاست ازسرگیری اوباما» ، فصلنامه مطالعات آسیای مرکزی، سال چهارم، شماره 9، زمستان

  1. کرمی، جهانگیر.1389«ایران وروسیه: متحد شرقی یا تهدی جنوبی»، فصلنامه روابط خارجی، سال دوم، شماره 3 ، پاییز
  2. شوری، محمود.1388«روسیه، آمریکا ومسأله ایران»، فصلنامه راهبرد، شماره پنجاه ویکم، سال 418، تابستان
  3. علائی، حسین.1389«گزارش بازنگری وضعیت هسته‌ای آمریکا وتأثیر آن برامنیت ملی ایران»، نامه دفاع، شماره یکم
  4. رمضانی‌، روح الله.1388«درک سیاست خارجی ایران»، فصلنامه روابط خارجی، سال اول، شماره اول، بهار
  5. حسینی، محمد تقی.1387«تحول نقش ایران وچالش‌های پیش رو»، فصلنامه سیاست خارجی، سال بیست ودوم، شماره چهارم ، زمستان
  6. جعفری ولدانی، اصغر.1385 چالش‌ها ومنازعات درخاورمیانه، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
  7. لارسون،توماس ودیویداسکیدمور1385اقتصاد سیاسی بین‌الملل،تلاش برای کسب قدرت و ثروت، ترجمه احمدساعی ومهدی تقوی، تهران: قومس
  8. نای، جوزف.1392.آینده قدرت، ترجمه احمدعزیزی ،تهران‌، نشرنی

  26. پوراحمدی، حسین و منصوریان، اصغر. «تغییرات سیاست خارجی آمریکا وتحولات خاورمیانه» فصلنامه مطالعات راهبردی ،سال هفدهم ،شماره چهارم،زمستان 1393

  1. کرمی، جهانگیر.«معامله بزرگ درروابط روسیه وآمریکا دردوره مدودیف واوباما» فصلنامه مطالعات جهان، دوره اول، پاییز1390
  2. سایت آتیه نیوز (15/12/1394)
  3. سایت دیپلماسی ایرانی (05/11/1388)

   

  30. Nossel, Suzanne, 2004, |”smart power ,Foreign affairs,March/April

  1. Nye, Joseph, “ soft power and leader ship” , compass: A journal of leader ship, spring 2004.
  2. Nye, Joseph,”The problem: A smarter super power” Foreign policy, Issue 160, Jine , 2007, p. 46.
  3. Nye, Josep, “ toward a liberal realist foreign policy: A memo for the Next president, “Harvard Maga March 2008, P. 38.
  4. George, Friedman, Obama’s challenge, strat for
  5. Valase, Tomas, , “ what Europe wants from president Obama” , www.cer.org. uk

  36. Zucherrman, Mortimer, 2010. “ steps to stop Iran from getting a Nuclear Bomb” Us news and world report, 25 June.

  1. Waltz, Kennth (2000), “ structural Realism after the coldwar” . International security, Vol, 25, No, 1
  2. Karagnov, serge, 2009.“ Russia and theus:
  3. Reconfiguration , not resetting , Russianglobalaffairs July and September.
  4. Kissinger, Henry, “ Talk to Iran”, Interview with Blomberg TV March 15, 2008.