تأثیربی ثباتی سیاسی برکسری بودجه درگروه کشورهای منتخب

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه

2 دانشجوی دکترای گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

3 کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی، واحدفیروزکوه

چکیده

دولت‌ها نقش مهمی در اداره فعالیت کشورها دارند. دولت‌ها برای انجام وظایف خود به بودجه نیاز دارند. بودجه شاهرگ حیاتی دولت است، زیرا دولت‌ها تمام فعالیت‌های مالی خود ، اعم از کسب درآمد و پرداخت هزینه‌ها برای اجرای برنامه‌های متعدد و متنوع خود را در چارچوب قانون بودجه انجام می‌دهند. بنابراین بودجه آیینه تمام نمای همه برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت است که نقش بسیار مهم وحیاتی در توسعه اقتصاد ملی ایفا می‌کند. در این راستا ریشه‌های کسری بودجه را باید در حوزه اقتصاد سیاسی جستجو کرد. که در بسیاری از موارد نتیجه سوءمدیریت، بحران‌های اقتصادی، بی‌انضباطی پولی و مالی ناشی از بی‌ثباتی سیاسی در کشورها می‌باشد .از این روهدف اصلی این مقاله بررسی ارتباط تئوریک ومیزان تاثیرگذاری بی‌ثباتی سیاسی وخشونت بر کسری بودجه در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط می‌باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل به روش اثرات ثابت و گشتاور تعمیم‌یافته درگروه کشورهای منتخب در دوره زمانی ٢٠١٣-٢٠٠٢ نشان می‌دهد بی‌ثباتی سیاسی و خشونت تاثیر مثبت و معناداری بر کسری بودجه درگروه کشورهای منتخب دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of political instability on budget deficit in selected countries

نویسندگان [English]

 • Parvaneh Salatin 1
 • Niloufar Ghaffari 2
 • Samaneh Mohammadi 3
1 Department of Economics.Firoozkooh Branch, Islamic Azad University, Firoozkooh, Iran
2 Islamic Azad University, Science and Research Branch , Industry Group,Tehran, Iran.
3 M.A.in Economics, Islamic Azad University, Firoozkooh Branch, Iran
چکیده [English]

 
Background and objective: Governments have the main role in governing a country’s activities, for which they need budget. Budget is the artery of a government, sincegovernments do all their financial activitiesincluding obtaining income and paying the costs of various and numerous plans in the framework of the budget law. Therefore, budget reflects the entire picture of agovernment’s plans and activities, and plays a vital role in the development of national economics. In this regard, the roots of budget deficit should be looked for in the realm of political economics, as it is in many cases the result of mismanagement, economic crises, and financial indiscipline caused by political instability within the country. Thus, the main objective of this paper is to analyze the effect of political instability and violence on budget deficit in selected middle income countries.
Methodology: This is an applied research by objective, a causal research by method of study, and inferential research by methodology.
Results and conclusion: Results from model estimation by the method of fixed effects and the generalized method of moments in the group of selected countries in the years between 2000 to 2013 show that instability and violence have a positive and meaningful effect on the budget deficit in the group of selected countries. Political instability increases a government’smilitary spending, and reduces tax revenues due to the decline in the country’s economic activity, resulting in an increase of the budget deficit.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Political Instability and Violence
 • Budget Deficit
 • Fixed Effects
 • Generalized Method of Moments
 1. 1.   اکبریان مهر، زهرا(1386)؛ “ رابطه ثبات سیاسی و کارایی دولت با رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا“ ؛ پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر احمد جعفری صمیمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه.
 2. 2.  ذاکریان، م، تقی زاده، ا و کلاهی، س،(1394)، درآمدی بر روابط بین‌الملل: نظریه‌ها و رهیافت‌ها، نشر میزان، چاپ اول، 504 صفحه.
 3. 3.  شریف آزاد ، محمدرضا.هاشمی ، فرزاد(١٣٩٠)،“ بررسی ارتباط آزادی اقتصادی و کسری بودجه در کشورهای نا آزاد”، سال سوم ، شماره هشتم.
 4. 4.  کمیجانی ، اکبر(1391)، “ ارزیابی عملکرد سیاست خصوصی سازی در ایران ”، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد دارایی ، چاپ اول ، سال ١٣٨٢.
  1. Ari Aisen, Francisco Jose Veiga, (2013), “How does political instability affect economic growth?”, European journal of political Economy , volume 29 , pages 151-157.
  2. Alesina, Alberto, Perotti, Roberto,(1996); Income distribution, Political Instability, And Investment; European Economic Review 40(1996),pp.1203-1228.
  3. Alesina,Alberto, Sule Ozler, Nouriel Roubini and Philip Swagel,(1992); Political Instability And Economic Growth; National Burean of Economic Research, Working Paper No. 4173.
  4. Balassa B., "Exports and Economic Growth” Journal of Development Economic No. 5 (1978). PP:181-189.
  5. Barro, Robert (1991), Economic Growth in a Cross Section of Countries,
   1. Quarterly Journal of Economics, 106(2), pp. 407-433.
   2. Barro, Robert-Ricardian, Approach to Budget Deficit, Journal of Political Economy, Vol.84. pp. 343-49
   3. Barro, R.Journalof MonetaryEconomics, 20, 1987, 221-247
   4. Barro Robert, (1989), On the Determination of Public Debt.Journal ofPolitical Economy, Vol 84. PP 343-49.
   5. Claudio lucifora , simone moriconi , (2015) , “political instability and labour market institutions “,European journal of political economy , volume 39 , page 201 – 221.
   6. De Haan & E. Strum (1994), Political & Institutional Determinates of Fiscal policy In The Euro pean Community, Public Choice 80: 157-72.
   7. Dhonte, Pierre and Ishan Kapur, "Towards a Market Economy: structure of Governance", IMF, working paper, 1996, pp.1-3.
   8. Dhaneshwar Ghura and Michael T.Hadjimicheal, "Growth in sub-saharan Africa", IMF staff papers, Vol.73 No.3 p.608.
   9. Fagbadebo, omololu, "Corruption, Governance and political Instability in Nigeria", African Journal of political Science and International Relations Vol.1 (2) PP.28-37, 2007, available anline at http://www.academicjournals.org/Agpsir.
   10. Gani, A. and Duncan, R.,. Fiji's governance index. Paper presented at the Fiji Update, theUniversity of the South Pacific, Suva, Fiji, 1 September2004.
   11. Gupta,Dipak Madhavan, M.C, Blee, Andrew(1998); Democracy, Economic Growth and Political Instability, An Integrated Perspective
   12. Henrykgurgul and Lukasz Lach, (2013), political instability and economic growth : evidence from two decades of transition in CEE “ , vbolume 46 , issue2 , pages 189 -202.
   13. Jong-A-Pin,Richard(2009); On the Measurement of Political Instability And Its Impact On Economic Growth;European Journal of Political Economy 25,pp.15-29.
   14. James, John, "Changes in Economic Instability in 19thCentry America", The American Economic Review, September 1993.
   15. Keefer. P- Knack. S-Olson. M. (1996) Property and Contract Rights in Autocracies and Democracies, Journal Of Economic Growth 1:243-76.
   16. Masciandaro, D & Grilli, V & Tabellini, G, (1991) Political and Monetary Institutions & Public Finance Policies in the Industrial Democracies, Economic Policy 13-341-92.
   17. Kirchgaessner, G. The Effect of Fiscal Institution on Public Finance, CE sifo Working Papers 617,2001.
   18. Rommer , David ," Advance Macro Economics "Chapter 11,Mc Growhill , 2000.
   19. Sachs, J. and S. Roubini. N. (1989) Government Spending and Budget Deficit In The Industrialized Countries, Economic Policy 8: 99-32.
   20. Schugurenky. Daniel, Participatory Budget, ATool For Democratizing Democracy. Talk Given at The Meeting “Some Assembly Required” Case of Canada and Abroad, Toronto Metro Hall: April 29, 2004.
   21. Tyler G.w., "Growth and Export Expansion in developing country" Journal of Development Economic No.9 (1981) PP.121-130.
   22. Younis,Muhammad,Xu Xiao Lin YahyaSharahili,SanthirasegoramSelvartahinam,(2008); Political Stability And Economic Growth In Asia; American Journal of Applied sciences 5(3),pp.203-208.