انقلاب‌های ناتمام: یمن، لیبی، و تونس پس از بهار عربی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشگاه یل

2 دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران، ایران

چکیده

وضعیت کنونی درکشورهای خاورمیانه‌ای که با آشتی و روند انتقال مواجه هستند، به خوبی پیش نمی‌رود. تحقیق نویسنده برای حدود چهار سال در یمن، لیبی و تونس پر از اطلاعات و دانش دست اول است که از طریق مصاحبه‌های مستقیم با ارقام ملی که با انقلابیون یا علیه انقلابیون هستند، به دست آمده است. ترکیب تجربه اولیه با مصاحبه و مطالب غنی ادبیات حاصل از تحقیقات ثانویه، این کتاب را تبدیل به یک منبع ارزشمند برای مطالعه و غرق شدن در قیام ناقص اعراب و دلیل‌های‌پشت‌ پرده آن شده است. از این رو، تجزیه و تحلیل تطبیقی، ادبیات مناسب و ارزشمند کتاب برای آن دسته از محققانی که قصد مطالعه فرآیند انتقالی در خاورمیانه را دارند پیش رو قرار دارد. به این دلیل که براساس مطالعات میدانی شامل تجربه دست اول و مصاحبه‌های گوناگون صورت گرفته است . به عبارت دیگر، چنین تحلیلی می‌تواند برای تصمیم‌گیرندگان همه کشورها و بازیگران درگیر در فرایند انتقال موثر باشد تا از آنچه بر این سه کشور عربی گذشت عبرت گرفته و درس بگیرند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Unfinished Revolutions, Yemen, Libya, and Tunisia after the Arab Spring

نویسندگان [English]

  • Ibrahim Fraihat 1
  • Glawij Hemmatbolanpour 2
1 Yale University
2 PhD on International Relations, Islamic Azad University, Sciences and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

The current situation in the Middle Eastern states thatare dealing with reconciliation and transition process is not going well. The research of the author for about four years in Yemen, Libya, and Tunisia is full of first-hand information and knowledge gained through direct interviews with national figures who are with or against revolutionaries. Combining original experience through interviews with richinput of literature gained by secondary research has turned thisbook into an invaluable source to study and delve into the incomplete Arab uprisings and the reason behind them. Hence, this kind of comparative analysis gives a decent and invaluable literature to those scholars who incline to study the transitional process in the Middle East following the fact that it is based on the field study and includes first-hand experience along with face to face interviews. In other words, such an analysis could be meritorious for decision makers of any states and actors involved in transitional process to learn from the points made about these three Arab states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arab Spring
  • Democracy
  • Yemen
  • Libya
  • Tunisia
  • Human Rights
  • Revolutions
ندارد