تحول رویکرد گروه ویشاگراد به امنیت از 1991 تا 2017

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

2 کارشناس ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

گروه ویشاگراد که‌متشکل از چهار کشور اسلواکی، جمهوری چک، لهستان و مجارستان است، در ابتدا یک گروه سیاسی با اهداف و جهت‌گیری امنیتی بود. این گروه در 15 فوریه سال 1991 تاسیس شد. این گروه در بستر اروپای شرقی شکل گرفت که مختصات جغرافیایی و سیاسی خاص خود را دارد. ارکان گروه ویشاگراد عبارتند از: ریاست گروه، صندوق بین‌المللی ویشاگراد، شورای سفیران، کنفرانس وزرای امور خارجه، کارگروه‌های تخصصی از جمله کارگروه انرژی و دو رکن دیگر که هنوز به طور کامل تاسیس نشده‌اند، یعنی گروه رزمی مشترک و نهاد حفظ اختراع ویشاگراد. این گروه در پی‌گیری مهمترین هدف خود، یعنی امنیت، روندی را از سال 1991 تا نگارش این مقاله، یعنی سال 2017 پیموده است که به نظر می‌رسد می‌توان آن را به دو مقطع تاریخی تقسیم کرد: از 1991 تا 2004 و از 2004 به بعد. در مقطع اول، این گروه به دنبال تامین امنیت نظامی و اقتصادی خود (که در این مقاله به نام امنیت سخت از آن یاد می‌شود) از طریق عضویت در ناتو و اتحادیه‌ی اروپاست و این دو هدف، بر دیگر اهداف و اقدامات امنیتی این گروه‌سایه افکنده‌ است. اما پس از 2004، یعنی زمانی که هر چهار عضو گروه ویشاگراد، به عضویت ناتو و اتحادیه‌ی اروپا درمی‌آیند، دیگر ویشاگراد به سمت مسایل امنیتی همچون محیط زیست، تشکیل نهادهای حمایتی از حقوق معنوی، مبارزه با تروریسم، تشکیل ارتش مشترک، هماهنگی سیاست‌ها در زمینه مهاجران و بحث انرژی حرکت می‌کند. در روند حرکت گروه ویشاگراد، شاهد سیری از امنیت از همکاری به سمت هماهنگی هستیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evolution of the Approach of the Visegrad Group to Security from 1991 to 2017

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Dehshiri 1
  • Milad Rabbani 2
1 Associate Professor of the Department of International Affairs, School of International Relations, Tehran, Iran.
2 Master of Diplomacy and International Organizations, School of International Relations, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The Visegrad group, a political group with security-oriented purposes, consists of four countries: Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia. The group was established on February 15, 1991 and was formed in the context of Eastern Europe that has got its own geographical and geopolitical structure.  Established organizations of the Visegrad group are: the Presidency, Visegrad International Fund, The conference of Minister of Foreign Affairs, Council of Ambassadors, special working group such as Working Group on Energy, Visegrad Patent Institute, and Joint Battle Group; the latter two are soon to be officially established.  The security approach of this group can be divided into two periods; 1991 to 2004, and after 2004. In the beginning, Visegrad sought security from NATO and EU, prioritizing military and political security (which is mentioned as hard security in this essay). After 2004, the time in which all the Visegrad member states had joined NATO and EU, Visegrad can move toward security issues such as environmental problems, migrants, preserving intellectual property, fighting against terrorism, and energy security.  In the process of Visegrad's moving towards security, it is possible to observe a trend from cooperation towards coordination.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Visegrad group
  • Security
  • Eastern Europe
  • NATO
  • EU
1-   فرهنگ لغت فارسی به روسی‌ای ک اوچنکو. 1374.
2-   ملکی، ابوالقاسم (گردآوری و تنظیم). 1383. اسلواکی. دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی: تهران، وزارت امور خارجه، مرکز چاپ و انتشارات
 

English:

1-     Brazova, Vera-Karin&, Matczak,Piotr &Takacs,Viktoria, Visegrad Group,Adam Mickiewicz University, 2013
2-     Fitzmaurice, John. 1998. Politics and Government in the Visegrad Countries: Poland, Hungary, the Czech Republic and Slovakia. Macmillan Press LTD: London
3-     Jagodzioski, Anderzej (Ed.). 2006. The Visegrad Dream Still Relevant Today. In: The Visegrad Group – A Central European Constellation
4-     International Centre for Democratic Transition (ICDT), Project Preparatory Study, Sharing the Experiences of the Visegrad Cooperation in the Western Balkans and the Eastern Neighborhood Countries, 2010
5-     Larrabee, Stephen F. 1993. East Europe security after the cold war. RAND, National Defense Research Institute. California
6-     Letter of Visegrad ambassador to the speaker of the United State House of Representatives, John Boehner. 2014. Available at:
7-     Rekawek, Kacper. 2011. Non-military aspects of security in V4 countries. PISM: the Polish Institute of International Affairs: Warsaw
8-     Smith, Keith C. 2010. Bringing Energy Security to East Central Europe, Regional Cooperation Is the Key. Center for Strategic & International Studies (CSIS).
9-     Smith-Spark, Laura. 2015. CNN. European migrant crisis: A country-by-country glance. Available at: http://edition.cnn.com/2015/09/04/europe/migrant-crisis-country-by-country/
10-  Swiezak, Pawel. 2012. International Challenges for Regional Security in Central and Eastern Europe. Department of Strategic Analyses, National Security Bureau: Poland.
11-  Thim, Michal, Jakub kulhanek, Man-Hua Chen. 2008. Energy Security in Central and Eastern Europe. Prague: Association for International Affairs
12-  Visegrad Declaration of 1991. Available at:
13-  Visegrad Declaration of 2004. Kroměříž: Czech Republic. Available at: http://www.visegradgroup.eu/documents/visegrad-declarations/visegrad-declaration-110412-1
14-  Visegrad Joint Statements (2000-2016). Available at: