عملکرد دولت‌ها و اجرای حقوق بشر؛ مطالعه موردی دولت یازدهم ج.ا.ایران

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین المللی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

2 استادیارگروه علوم سیاسی دانشگاه بجنورد ، خراسان شمالی، ایران

چکیده

اصل وجود حقوق جهانی بشر، به عنوان اصلی مسلم، هم اکنون مورد پذیرش همه جوامع بوده و قواعد زیادی در مورد آن در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی وضع شده است. اما اولاً، نحوه تفسیر این حقوق از جامعه‌ای به‌جامعه دیگر متفاوت بوده و دیدگاه‌های متفاوتی در این ارتباط وجود دارد. ثانیاً نحوه اجرا نمودن این قوانین بیشتر از موجودیت خود آن‌ها اهمیت دارد. این رویکرد به نوعی مورد پذیرش قانون اساسی ایران نیز قرار گرفته است. با این وجود اجرای آن در برخی از زمینه‌ها با موانعی مواجه است. هدف کلی این مقاله این است که نشان دهد میزان اجرای حقوق بشر و یا نقض آن را باید در اقدامات و عملکردهای روزانه هر دولت و بخش خصوصی آن جستجو کرد. از این رو مقاله حاضر به صورت موردی، عملکرد دولت یازدهم ج.ا.ایران را در برخی عرصه‌ها برای مشخص شدن میزان اجرای حقوق بشر ارزیابی کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Performance of States and Human Rights: The Case of the Eleventh Government of Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

 • Ahmad Mohaghar 1
 • Rauf Rahimi 2
1 Assistant professor at Ferdowsi University, Mashhad, Iran.
2 Assistant professor at Bojnord University, Bojnord, Iran.
چکیده [English]

The universality of human rights, as an established principle, has already been accepted by all communities. A significant number of rules at the national, regional, and international levels, has been laid down in this regard. However, the interpretation of these rights varies from society to society and views are different on the issue. Moreover, the implementation of rules is more important than their existence. This approach has been somehow accepted by the Constitution of the Islamic Republic of Iran. However, the implementation of the said rights has been faced with obstacles in the country. The purpose of this paper is to show that the implementation and the violation of human right must be analyzed in daily actions and performance of the government and the private sector. Therefore, in this paper, as a case study, the performance of the eleventh government of Islamic Republic of Iran in some areas has been evaluated in order to determine the degree of fulfillment of human rights.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human Rights
 • Iran
 • Executive Mechanisms
 • Moderation
 • performance
 1. ذاکریان، مهدی (1395) سیاست گذاری‌های حقوق بشر در خاورمیانه، تهران: خرسندی
 2. ذاکریان، مهدی(1392) همه حقوق بشر برای همه، تهران: میزان.
 3. عملکرد سه ساله دولت روحانی، فراروی: بخش سیاست تبیان، تاریخ 24/3/1395
 4. کارنامه دولت در سه سال گذشته: ارزیابی و نقد عملکرد دولت، آفتاب نیوز خرداد ماه
 5. 1395
 6. گزارش نظارت مجلس از عملکرد دولت یازدهم، خرداد ماه 1393
 7. همایش تبیین مفهوم اعتدال در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تسخیص مصلحت نظام 5 و 6 شهریورماه 1392
 8. یاداشت نویسنده از بیانات رئیس جمهور در کنفرانس خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی، تاریخ 28/10/1395
  1. Act Alliance [ed.] (2011): Shrinking political space of civil society action. Available at: http://www.actalliance.org/.
  2. Amnesty International (2012): Annual Report 2012. The state of the world’s human rights. Available at: http://www. amnesty.org/en/annual-report/2012
  3. Anthony, AR null,(1999)." The European union and its court of justice", Oxford UniversityPress.
  4. Bahlla, S.L., (1991). Human Rights an International Framework for Implementation, First Published.
  5. Carlos, Juan and Ponce, Alejandro (2010)"Rile of law index" The World Justice Project.
  6. Clauton R. (2002). "The law of Human Rights: Hugh Tomlinson ", Oxford UniversityPress.http:// www.echr.coe.int/
  7. Cohen, G. A. (2006) “Capitalism, Freedom and the Proletariat, in The Liberty Reader
  8. Cohen, Joshua (2004) “Minimalism about Human Rights: The Most We Can Hope
  9. Cohen, Joshua, (2010)“Minimalism about Human Rights: The Most We Can Hope For and There a Human Right to Democracy? Harvard University Press.
  10. Donnelly, Jack ( 2003) Universal Human Rights in Theory and Practice, NY: Cornell University Press.
  11. Henry C. (2009) “The Alleged Dichotomy between Positive and Negative Duties of Justice,in Global Basic Rights, Oxford: Oxford University Press
  12. Holtman, Williams (2004) “Kantian Justice and Poverty Relief,” Kant Studien 95, no. 1
   1. Human Rights Discourse,” Ratio Juris 23, no3