قوای سه گانه ایران و حقوق بشر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، چالوس، ایران

چکیده

در هر جامعه سیاسی دو عنصر ناهمسان و متعارض در کنار یکدیگر قرار دارند که عبارتند از: قدرت و آزادی. وجود هردوی این عناصر برای پیشبرد امور و اهداف جامعه سیاسی ضروری است. اگر قدرت وجود نداشته نباشد هرج و مرج و بی نظمی است و اگر آزادی وجود نداشته نباشد مرگ است. به گفته ژان ژاک روسو قدرت شر لازم است، از یکسو برای حفظ نظم وانتظام آزادی‌های انسان، وجود دولت صاحب‌اقتدار ضروری است، از سویی دیگر امکان دارد دولت به بهانه حفظ نظم، آزادی‌های مشروع ملت را در معرض تهدید قرار دهد؛ و از اقتدار خود سو استفاده نماید. بنابراین، باید تعادلی بین اقتدار دولت و حفظ حقوق شهروندان ایجاد کرد، این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی و با مبنا قرار دادن حقوق شهروندان در برابر اقتدار دولت، با مراجعه به قانون اساسی به‌عنوان نقطه عطف تعادل بین قدرت و آزادی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Separation of Power in Iran's and in Human Rights

نویسنده [English]

  • Ali Babaee Mehr
Faculty of Law & Political Sciences, Islamic Azad University, Chalus Branch, Chalus, Iran.
چکیده [English]

Every political society is consisted of two contradictory and conflicting elements: power and freedom. Both elements are essential for the advancement of affairs and goals of the political community. If there is no power, there is chaos and disorder, and if there is no freedom, there is death. According to Jean-Jacques Rousseau, the power of evil is necessary. On the one hand, to preserve the order of human liberties, the existence of a state of authority is necessary, and on the other hand, the government, under the pretext of maintaining order, may threaten the legitimate liberties of the nation; therefore, there should be a balance between the authority of the state and the protection of the rights of citizens. This article is descriptive-analytical and based on the rights of citizens against the authority of the state, referring to the constitution as the turning point of the balance between power and freedom

کلیدواژه‌ها [English]

  • political community
  • power
  • freedom
  • citizens’ rights
  • constitution
1. ERIC BARENDT, An Introduction to Constitutional Law, London, Oxford university Press, pp. 107-128.
2. Ibid, P. 109.
3. طباطبایی موتمنی،منوچهر، حقوق اساسی، تهران، نشر میزان، چاپ سوم، پائیز 1384. ص 82
4. قاضی شریعت پناهی،ابوالفضل، بایسته‌های حقوق اساسی، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم، بهار 1377، ص 258
5. موتمنی،طباطبایی، همان، ص 83
6. الدین مدنی،سیدجلال، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، چاپخانه علامه طباطبایی، چاپ چهارم، تابستان 1375، ص 284
7. موسی زاده،رضا، حقوق اداری، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، پائیز 1383، ص 20
8. امیرارجمند،اردشیر، جزوه حقوق اداری، تهران، انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، 1381، ص 39
9.‌هاشمی،سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، تهران، نشر دادگستر، چاپ سوم، 1377 ص 10
10.‌هاشمی،سید محمد، حمایت‌ها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین المللی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 38‌، پائیز و زمستان 1382 ص 19.
11. لویی فاورو و ژرژودل « فراقانون اساسی بودن و حاکمیت» ترجمه علی اکبر گرجی، نشریه حقوق اساسی، سال اول، شماره یک، پاییز 1382‌، ص 245.
12. مهرپور،حسین، رئیس جمهور و مسئولیت اجرای قانون اساسی، تهران، انتشارات اطلاعات، 1380‌، ص27 .
13. مهرپور،حسین، مجموعه نظریات شورای نگهبان، جلد سوم، تهران، انتشارات کیهان، 1371‌، ص21 .
14.‌ هاشمی،سیدمحمد، حقوق اساسی، همان، ص 272.
15. کاتوزیان،ناصر، مبانی حقوق عمومی، تهران، نشر میزان، چاپ دوم، پاییز 1383‌، ص164.
16. ‌هاشمی، سیدمحمد، همان ص109.
17. امیرارجمند، اردشیر، حقوق اداری، تقریرات مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، 1383.
18. امیرارجمند،اردشیر، جزوه حقوق اداری، همان، ص 34.
19. لویی فاورو و ژرژودل، همان، ص 245.
20. امیرارجمند،اردشیر، حاکمیت قانون و محاکمه عادلانه، دانمارک، موسسه حقوق بشر دانمارک، 2003، ص88.
21. همان، ص 87.
22. کاتوزیان‌،ناصر، فلسفه حقوق، جلد دوم، منابع حقوق، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، بهار 1377‌، ص 64.
23.‌هاشمی، سید محمد، حمایتها و تضمینات حقوق بشر در حقوق داخلی و نظام بین المللی، همان، ص 24.
24. موسی زاده، رضا، همان، ص 164.
25. امیرارجمند، اردشیر، جزوه حقوق اداری، همان، ص 9.
26. ‌هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی، همان پاورقی ص 165.
27.‌ هاشمی‌، سیدمحمد، همان، ص 165.
28. گت بابایی‌، علی، بررسی نظام حقوقی همه پرسی و مراجعه به آرای عمومی در ایران، تهران، رساله کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی 1384، ص 101.
29. طباطبایی موتمنی، منوچهر، حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت، چاپ چهارم، 1373، ص 311.
30. کاتوزیان، ناصر، همان، ص 215.
31.امیرارجمند،اردشیر، همان، ص 32.
32. لویی فاورو و ژرژودل، همان، ص 245.
33.‌هاشمی، سیدمحمد، عدالت، انصاف و مساوات از دیدگاه حقوق بشر تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1379 ص 47 .
34.‌هاشمی، سیدمحمد، همان، ص 44.
35.‌هاشمی، سیدمحمد، حقوق اساسی، همان، ص 478.
36. زراعی، محمدحسین، تحلیلی از پیوند حقوق اداری مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون، نشریه مدیریت دولتی، شماره 38‌،1376، ص 39.
37. Hans – otto sano, Human Rights and Good Governance, London, Published by Kluwer Law International, 2002, PP. 123-147.