کرانه‌های خلیج فارس: فدرالیسم، ژئواستراتژی و حمایت از یمن جنوبی معاصر

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

پژوهشگر ارشد مؤسسه ایتالیایی مطالعات سیاست بین‌الملل و تحلیلگر خلیج فارس در بنیاد دفاعی ناتو

چکیده

این مقاله ژئوپلیتیک یمن جنوبی معاصر را مورد بررسی قرار می‌دهد. با توجه به جنگ داخلی، دو دینامیکی که در هم آمیخته‌اند، تعادل‌های جنوبی و روابط قدرتمند را تغییر داده‌اند. در سطح داخلی، مبارزات بین منطقه‌ای و قبیله‌ای با توجه به خلاء مداوم در حکومت و امنیت محلی برای استقلال رشد می‌کنند. در سطح منطقه‌ای، بازی‌های ژئوپولیتیکی در خاورمیانه (امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر، عمان، ترکیه و ایران) و بازیکنان بین المللی (ایالات متحده، روسیه و چین) در منطقه امنیتی عدن با هدایت منافع تجاری و نظامی افزایش یافته است. تکه تکه شدن حاکمیت یمن، یک خطر امنیتی برای قدرت‌های خلیج فارس و همچنین یک فرصت جغرافیایی برای افزایش و یا گسترش نفوذ خود در جنوب یمن و سرزمین‌های خلیج فارس است. برای عربستان سعودی و بیشتر از همه امارات متحده عربی، جنوب یمن یک پلتفرم برای سیاست‌های جدید مداخله گرانه خارجی است: برای اهداف جغرافیایی، ابوظبی در بسیاری از مناطق جنوب غربی به سرمایه‌گذاری فراملی کمک کرده است، در نتیجه، دستاوردهای نظامی جدیدی را در منطقه به دست آورده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Persian Gulf Rimland: Federalism, Geostrategy and Patronage in Contemporary Southern Yemen

نویسنده [English]

 • Eleonora Ardemagni
Italian Institute for International Political Studies (ISPI), Roma, Italy.
چکیده [English]

This essay investigates the geopolitics of contemporary Southern Yemen. Due to the civil war, two intertwined dynamics have been altering intra-Southern balances, shifting consolidated power relations. At a domestic level, inter-regional and tribal struggles for autonomy and/or independence grow, given also the persisting vacuum in local governance and security. At a regional level, the geopolitical game played by Middle Eastern (United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar, Oman, Turkey and Iran) and international players (United States, Russia and China) in the Aden regional security complex is on the rise, driven by commercial and military interests. Yemen’s sovereignty fragmentation represents a security risk for Persian Gulf powers, as well as a geostrategic chance to enhance and/or expand their influence on Southern Yemen, the Persian Gulf rimland. For Saudi Arabia and most of all the UAE, Southern Yemen is a platform for their new interventionist foreign policies: for geostrategic purposes, Abu Dhabi has invested in transnational patronage in many Southern regions, thus gaining new military leverage in the sub-region.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Southern Yemen
 • Federalism
 • Persian Gulf Rimland
 • Patronage
 • Militias
 • United Arab Emirates
 • Saudi Arabia
 1. Al-Makahleh S., Cafiero G., “The Militarization of the Red Sea”, LobeLog, 10 January 2018 https://lobelog.com/the-militarization-of-the-red-sea/, accessed on 16 January 2018.
 2. Al-Saqqaf A. B., L’unité yéménite, de la fusion inmédiate à la colonisation intérieure, (London, Bareed al-Janoub, 1996), quoted in Phillips S., Yemen’s Democracy Experiment in Regional Perspective, (New York, Palgrave Macmillan, 2008).
 3. Albrecht H., “Cain and Abel in the Land of Sheba: Elite Conflict and the Military”, in Albrecht Holger-Croissant A. Lawson F.H (eds), Armies and Insurgencies in the Arab Spring, (Pennsylvania, University of Pennsylvania Press, 2016), chapter 6.
 4. Ardemagni E., “UAE-Backed Militias Maximize Yemen’s Fragmentation”, IAI Commentaries, Istituto Affari Internazionali, 29 August 2017, http://www.iai.it/it/pubblicazioni/uae-backed-militias-maximize-yemens-fragmentation accessed on 18 January 2018.
 5. Ardemagni  E., “From Insurgents to Hybrid Security Actors? Deconstructing Yemen’s Huthi Movement”, ISPI Analysis, Italian Institute for International Political Studies (ISPI), April 2017, n°315 http://www.ispionline.it/it/pubblicazione/insurgents-hybrid-security-actors-deconstructing-yemens-huthi-movement-16546  accessed on 26 January 2018.
 6. Ardemagni E., “United Arab Emirates’ Armed Forces in the Federation-Building Process: Seeking for Ambitious Engagement”, International Studies Journal, 47, Winter 2016, vol.12, no.3, pp. 3-62.
 7. Ardemagni E., “La Cina e Aden: la difesa dell’interesse nazionale nei mari lontani”, in “La via della seta tra Corno d’Africa e Medio Oriente”, Orizzonte Cina, Torino World Affairs Institute (T.wai)-Istituto Affari Internazionali (IAI), VI, n°6, novembre-dicembre 2015, https://www.twai.it/articles/la-cina-e-aden-la-difesa-dellinteresse-nazionale-nei-mari-lontani/ accessed on 18 January 2018.
 8. Barany Z., “The Challenges of Building a National Army in Yemen”, Center for Strategic and International Studies (CSIS), Burke Chair in Strategy, 2016 https://www.csis.org/analysis/challenges-building-national-army-Yemen, accessed on 28 December 2017.
 9. Boxberger L. On the Edge of Empire: Hadhramawt, Emigration, and the Indian Ocean, (Albany, State University of New York Press, 2002).
  1. Dorlian S., La mouvance zaydite dans le Yémen contemporain. Une modernisation avortée, (Paris, L’Harmattan, 2013).
  2. Fargher J., “´This Presence Will Continue Forever`: An Assessment of Iranian Naval Capabilities in the Red Sea”, Center for International Maritime Security, 5 April 2017, http://cimsec.org/presence-continue-forever-assessment-iranian-naval-capabilities-red-sea/31593 accessed on 15 January 2018.
  3. Gause G. F. III, “Beyond Sectarianism: The New Middle East Cold War”, Brookings, Report, 22 July 2014

https://www.brookings.edu/research/beyond-sectarianism-the-new-middle-east-cold-war/ accessed on 2 September 2014.

 1. Human Rights Watch, “Yemen: UAE Backs Abusive Local Forces”, 22 June 2017, https://www.hrw.org/node/305089
 2. Jean C., Geopolitica, (Roma-Bari, Laterza, 1995).
 3. Karasik T., Vaughan J., “Middle East Maritime Security. The Growing Role of Regional and Extraregional Navies”, The Washington Institute for Near East Policy (WINEP), Policy Notes 41, 2017

http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/middle-east-maritime-security, accessed on 15 January 2018.

 1. Kendall E., “Yemen’s Eastern Province: the People of Mahra Clearly Want Independence”, Oxpol-The Oxford University Politics Blog, 6 February  2014, http://blog.politics.ox.ac.uk/yemens-eastern-province-people-mahra-clearly-want independence/,  accessed on 17 April 2016.
 2. Knights M., Mello A., “West of Suez for the United Arab Emirates”, War On The Rocks, 2 September 2016,

https://warontherocks.com/2016/09/west-of-suez-for-the-united-arab-emirates/,  accessed on 14 September 2016.

 1. Krieg A., Socio-Political Order and Security in the Arab World: From Regime Security to Public Security, (Springer, 2017).
 2. Lawson F. H., “GCC Policies Toward the Red Sea, the Horn of Africa and Yemen: Ally-Adversary Dilemmas”, in “Foreign Policy Trends in the GCC States”, Gulf Affairs, OxGAPS University of Oxford, Autumn 2017 https://www.oxgaps.org/files/Gulf_affairs_autumn_2017_full_issue.pdf.
 3. Lewis A., Security, Clans and Tribes: Unstable Governance in Somaliland, Yemen and the Gulf of Aden, (New York, Palgrave Macmillan, 2015).
 4. Luckham R, Kirk T., “The Two Faces of Security in Hybrid Political Orders: A Framework for Analysis and Research”, Stability: International Journal of Security & Development, 2013.
 5. Middle East Monitor, “UAE-backed Egyptian forces arrive in Eritrea”, 4 January 2018, https://www.middleeastmonitor.com/20180104-uae-backed-egyptian-forces-arrive-in eritrea/amp/?__twitter_impression=true,  accessed on 13 January 2018.
 6. Nichols M., “Exclusive: Yemen rebel missiles fired at Saudi Arabia appear Iranian - U.N.”, Reuters, 1 December 2017,

https://www.reuters.com/article/us-yemen-security-un-exclusive/exclusive-yemen-rebel-missiles-fired-at-saudi-arabia-appear-iranian-u-n-idUSKBN1DU36N accessed on 2 December  2017.

 1. Petouris T., “Hadhrami ´Exceptionalism`: Attempts at an Explanation”, in Brehony N. (ed), Hadhramaut and its Diaspora. Yemeni Politics, Identity and Migration, (London, I.B. Tauris, 2017), chapter 2.
 2. Peutz N., “Revolution in Socotra. A Perspective from Yemen’s Periphery”, Middle East Report, Middle East Research and Information Project (MERIP), 2012 http://www.merip.org/mer/mer263/revolution-socotra accessed on 15 February 2016.
 3. Reuters, “Turkey to restore Sudanese Red Sea port and build naval dock”, 26 December 2017 https://www.reuters.com/article/us-turkey-sudan-port/turkey-to-restore-sudanese-red-sea-port-and-build-naval-dock-idUSKBN1EK0ZC accessed on 16 January 2018.
 4. Salisbury P., “Yemen, National Chaos, Local Order”, Chatham House, Research Paper, December 2017,  

https://www.chathamhouse.org/publication/yemen-national-chaos-local-order accessed on 4 January 2018.

 1. Smillie I. (ed), Patronage or Partnership: Local Capacity Building in Humanitarian Crises, (International Development Research Centre (IDRS), Bloomfield Humanitarian Press, 2001).
 2. United Nations Security Council, “Final Report of the Panel of Experts on Yemen” (S/2017/81), 31 January 2017, p. 18,

http://undocs.org/S/2017/81 accessed on 20 August 2017.

 1. Wendt A., “Anarchy is what States Make of it: The Social Construction of Power Politics”, International Organization, Vol. 46, No. 2, Spring 1992, pp. 391-425.