موج روانشناسی در روابط بین الملل مقاله نقد کتاب ادراکات و سوءادراکات در سیاست بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشکده حقوق‌و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

رابرت جرویس در کتاب ادراکات و سوء­ادراکات در سیاست بین‌الملل نقطه تمرکز خود را بر مطالعات روانشناسی و عوامل تأثیر­گذار روانی بر رفتار تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی قرار می­دهد. این موضوع یک دیدگاه ترکیبی و انتقادی جدید در تئوری­های روانشناسی است که نتایج و یافته­های به دست آمده توسط بررسی ادراکات و سوءادراکات بازیگران بین­المللی را به روشنی بیان می­کند. همچنین این دیدگاه مسیر ارتباط میان آن‌ها (ادراکات و سوء ادراکات) را برای فهم این موضوع که چگونه تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی به آن پی­برده و در شرایط اضطراری با آن روبرو می­شوند را مورد بررسی قرار می­دهد.
جرویس در این کتاب به شرح ادراکات تصمیم­گیرندگان در مورد جهان و دیگر بازیگران بین­المللی پرداخته که چگونه این مسئله می­تواند تصمیم‌گیرندگان را از حقایق بین­المللی دور کرده و مانع رسیدن آن­ها به درکی درست نسبت به آنچه هست شود. نویسنده با توجه به وقایع تاریخی بسیاری که در روابط بین الملل رخ می­دهد به خوبی نشان می­دهد که چگونه این علم می­تواند نه تنها به شرح تصمیمات خاص تصمیم­گیرندگان، بلکه به شرح رفتار، کنش­ها و واکنش­های دیگر بازیگران در شرایط اضطراری پرداخته و به طور کلی به بالا بردن فهم بازیگران از رفتار خود، سایر بازیگران و جهان خارج کمک شایان توجهی ­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Review to: How Statesmen Think: The Psychology of International Politics, Written by: Robert Jervis

نویسندگان [English]

 • Afshin Zargar 1
 • Jila Ahmadi 2
1 Faculty of Law & Political Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran.
2 Faculty of Law & Political Sciences, Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran.
چکیده [English]

 
Robert Jervis, in "Perceptions and Misperceptions in International Politics," focuses on psychological studies and psychological factors influencing the behavior of foreign policy decision-makers. This is a new hybrid and critical view of psychological theories and explains the results and findings of the study of the perceptions and Misperceptions of international actors. This view examines the perceptions of actors as a viable way to consider politicians' decisions in international developments.
In this book, Jervis describes the perceptions of decision makers about the world and other international actors that how perception can remove decision makers from international facts and prevent them from having a proper understanding of what it is. The author, in view of the many historical events that occur in international relations, shows how this science can not only explain the decisions of the decision-makers, but also describe the behavior, actions and reactions of Other actors in emergencies and in general, help pay attention to the actors' understanding of their behavior, other actors and the reality of outside world.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Perceptions and Misperception
 • International relations
 • Psychology
 • Decision makers
 • Foreign politics
 1. 1. دوئرتی، جیمز و فالتزگراف ، رابرت (1374).نظریه‌های متعارض در روابط بین الملل، ترجمه: وحید بزرگی و علیرضا طیب، انتشارات قومس

  1. Alexander L.George and Richard Smoke, (1974). Deterrence in American Foreign Policy; Theory and Practice , New Yourk Columbia University  
  2. Robert Jervis ,2017.How Statesmen Think: The Psychology of International Politics, Columbia University
  3. Robert Jervis(B) ,1979.Deterrence Theory Revisited,Cambridge University
  4. Jack Snyder, Janice Stein, Patrick M Morgan, Richard Ned Lebow, and Robert Jervis 1985.Psychology and Deterrence
  5. Robert Jervis ,1982.Deterrence and perception
  6. Robert Jervis ,1993.Hypotheses on Misperception