دیپلماسی آکادمیک اروپا؛ با تاکید بر انگلستان، فرانسه و آلمان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار موسسه آموزش عالی مولوی و دکترای سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران.

چکیده

فهم جایگاه دانشگاه‌ها در سیاست خارجی و نقش آنها در تصویرسازی مثبت از کشور امری حائز اهمیت است. این همان موضوعی است که از آن به دیپلماسی آکادمیک یاد می‌کنند. برای کشورهایی همچون ایران که ظرفیت قابل توجهی در دانشگاه و علم دارند، این مسئله حائز اهمیت است. با بین‌المللی شدن آموزش عالی و تسهیل ارتباطات جهانی ناشی از فرایند جهانی شدن، استفاده از ظرفیت‌های نظام آموزش عالی به‌مثابه ابزار تأثیرگذار در جهت کسب منافع ملی و افزایش قدرت نرم توسط کشورهای جهان، روزبه‌روز بیشتر شده است. هر کشوری به فراخور قدرت اقتصادی و فرهنگی خود، روی برنامه‌های مبادلات فرهنگی و آموزشی سرمایه‌گذاری می‌کند. یکی از شاخص‌ترین و موفق‌ترین مناطق در این زمینه اروپا است. آنها با ابزار دیپلماسی فرهنگی برنامه‌هایی مانند تبادلات دانشجویی، بورسیه‌های تحصیلی، پروژه‌های بین‌المللی آموزشی برای دیدارکنندگان خارجی، برنامه‌های سخنرانی، بازدیدهای علمی را ترتیب داده و با هدف توسعه زبان‌های انگلیسی، فرانسه و آلمانی و... در حال انتقال ارزش‌ها و اصول اخلاقی اروپا هستند. در این زمینه، اتحادیه اروپا، دو مزیت دارد؛ یکی داشتن زبان‌های بین‌المللی و دیگری کیفیت نظام آموزش عالی.
این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که اتحادیه اروپا به شکل عام و کشورهای بریتانیا، فرانسه و آلمان چگونه از ظرفیت‌های آموزش عالی در افزایش قدرت نرم خود استفاده می‌نمایند؟ فرضیه ما بر این است که این منطقه با استفاده از ابزارهای دانشگاهی و جذابیت‌های علمی خود، توانسته است یکی از بیشترین مبادلات آموزشی را در سطح جهان داشته باشد و از این طریق ضمن انتقال ارزش‌های خود به دانشگاهیان، قدرت نرم خود را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Academic Diplomacy in Europe: France, Germany and UK

نویسنده [English]

  • Mehdi Taheri
Molavi Higher Education Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

It is Important to know the place of universities and higher education capacities as the arm of foreign policy and its role in positive image of the state. This function is called academic diplomacy. It can be said that for countries such as Iran, which have a significant capacity in academia and science, this issue is important and the need for serious consideration is there. Considering the global experiences in using higher education capacity in the field of cultural diplomacy and policy in this regard can help to move the path faster.
One of the most significant and successful areas in this continent is Europe. Through cultural diplomacy programs such as student exchanges and scholarships, international educational projects for foreign visitors, speech programs, visits to journalists, the development of English, French and German, and the European Union, especially the United Kingdom, France And Germany are moving their values and ethics. In this context, the European Union has two main advantages: one having international languages and another, the quality of the higher education system. The latest figures from the UN Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) indicate that the continent is one of the main goals of the world's students. This paper seeks to answer the question of how the European Union in general, and how do the British, French and German countries use higher education capacities to increase their soft power? Our hypothesis is that Europe has been able to enjoy one of the largest educational exchanges around the world, using its academic tools and academic appetite, and, by transferring its values to academics, has increased its soft power.

کلیدواژه‌ها [English]

  • academic communications
  • higher education
  • academic diplomacy
  • EU
  • soft power
- احدی، افسانه(1387)، دیپلماسی عمومی امریکا، پژوهشنامه سیاست خارجی امریکا، فروردین.
- آراسته، حمیدرضا. (1382) الگوی اعزام دانشجو در ایران و مقایسۀ آن با سایر کشورها، گزارش منتشر نشده، مؤسسۀ پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.
- آشنا، حسام الدین(1383)، فرهنگ، ارتباطات و سیاست خارجی، ارائه مدلی برای دیپلماسی عمومی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام / شماره 21 / بهار.
- خانی، محمدحسن(1384)، دیپلماسی فرهنگی و جایگاه آن در سیاست خارجی کشورها، دوره 1، شماره 2، زمستان.
- خرازی محمدوندی آذر، زهرا(1388)، تاثیر دیپلماسی فرهنگی بر منافع ملی کشورها، مجله مدیریت فرهنگی، سال سوم / شماره ششم / زمستان.
- خراسانی، رضا(1387)، جایگاه و نقش قدرت فرهنگی در سیاست خارجی و تاثیر آن بر روند تحولات جهانی، علوم سیاسی: شماره 41: بهار.
- دهشیری، محمدرضا (1393)، دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات علمی و فرهنگی.
- دهشیری، محمدرضا، طاهری، مهدی، رنجبر، حامد (1395)، "جایگاه بین‌المللی شدن آموزش عالی در منافع ملی جمهوری اسلامی ایران"، فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، دوره 13، شماره 3 (51)، زمستان، صص86-65.
- دهقانی فیروزابادی، سیدجلال، ذوالفقاری، مهدی(1393)، تحلیل قدرت نرم بریتانیا، دوفصلنامه مطالعات قدرت نرم، سال چهارم، شماره یازدهم، پاییز و زمستان.
- شکروی، عباس(1384)، موسسه مبادلات آکادمیک آلمان، رهیافت، شماره 36، تابستان.
- عابدینی، محمدحسین(1384)، فعالیت‌های فرهنگی دولت‌های خارجی در آسیای مرکزی؛ ماهنامه ایراس، شماره 4، آبان. رجوع کنید به: www.ensani.ir/fa/content/78964/default.aspx
- عمادی، مریم(29/9/1393)، دیپلماسی عمومی کشورها، قابل دسترسی در:
- فولکر اشتاین کامپ(1388)، دیپلماسی فرهنگی فرانسه، ترجمه بهزاد احمدی لفورکی، دو هفته نامه پگاه حوزه، شماره 275، اسفند.
- قاسمی، اکبر( 1389)، ساختار اجرایی دیپلماسی عمومی بررسی موردی روسیه، اسپانیا، انگلیس، ژاپن، هند و استرالیا، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
- مطلبی، مسعود و عارف بیژن (1396)، "آسیب شناسی اصالت و استقلال جنبش دانشجویی در ایران معاصر"، فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، دوره 14، شماره 3 (55)، صص94-71.
- نای، جوزف (1392)، آینده قدرت، ترجمه احمد عزیزی، تهران: نشر نی.
- وحیدی، موسی الرضا(1389)، دیپلماسی در جهان در حال تحول؛ مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.
- یاساشوسی واتانامه، دیوید ال. مک کانل(1389)، آموزش عالی، فرهنگ عامه و قدرت نرم: مطالعه موردی ژاپن و ایالات متحده امریکا؛ ترجمه محسن روحانی، انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
- British Council (2013), “Emerging Powers” [online]. www.britishcouncil
- http://esteva.ir/newsprint-6935.htm -
- http://persian.euronews.com/2015/04/13/once-erasmus-forever-erasmus
- http://photos.state.gov/libraries/amgov/30145/publications-persian/EJ-college-1105fa.pdf
- http://sahebnews.ir/163268
- http://www.ana.ir/news/149179
- http://www.bartarinha.ir/fa/news/229353-
- http://www.bbc.com/news/world-africa-33629577
- http://www.britishcouncil.org/education
- http://www.educause.edu/library/resources/soft-power-and-higher-education
- http://www.mashreghnews.ir/fa/mobile/301985
- http://www.mashreghnews.ir/fa/print/80365 -
- http://www.parliament.uk/business/committees/committees-a-z/lords-select/science-and-technology-committee/publications/
- http://www.shafaqna.com/persian/other-services/other-news/item/37338
- http://www.shanghairanking.com/ARWU2014.html
- http://www.tabnak.ir/fa/news/377193-
- http://www.techdiplomacy.ir/fa/archives/58-
- http://www.uis.unesco.org/DataCentre/Pages/BrowseEducation.aspx-
- https://www.daad.de/der-daad/unsere-mission/en/ -
- https://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2015/world-ranking/-
- Monshipouri, Mahmood & Zakerian, Mehdi (2016), “Iran: Caught Between Global Engagement and Internal Power Dynamics”, International Studies Journal (ISJ), Vol. 13, No. 2 (50), Fall, pp.1-6
- Mulcahy, Kevin V. (1999). "Cultural Diplomacy and the Exchange Programs, 1938 – 1978. The Journal of Art Managements Law Society. Vol.29. No.1 Spring.
- Nye, Joseph (2005) Soft Power and Higher Education, Harvard University
- Paton, Graeme (2012), “More Children Educated in British Schools Overseas”, The Telegraph, 16 October, org/organisation/facts/around-the-world/emerging-powers, March 2013
- Ross, Cristopher (2002), Public Diplomacy Comes of Age, The Washington Quarterly, Spring
- Saville-Troike, M. (2006). Introducing Second Language Acquisition. Cambridge: Cambridge University Press
http://www.teheran.diplo.de/Vertretung/teheran/fa/06_kultur/Kulturbeziehungen/DAAD_20Delegation.html