اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر محمود منشی‌پوری

روابط بین‌الملل استاد دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو و مدرس دانشگاه برکلی

meis.sfsu.edu/node/23
mmonshipsfsu.edu
0000-0002-7993-4361

h-index: 11  

Author ID 6701855923

Other Email: mahmonship@gmail.com