اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی ذاکریان

روابط بین‌الملل دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ایران، تهران
و استاد و عضو وابسته مرکز مطالعات ایرانی در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی SOAS , دانشگاه لندن، حوزه تخصصی: حقوق بشر

faculty.srbiau.ac.ir/m-zakerian/fa
m-zakeriansrbiau.ac.ir
000-0002-4719-6691


ایمیل دیگر: mzakerian@yahoo.com