دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 61، تابستان 1398 

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

3. آموزش حقوق بشر و حق بر سلامت و بهداشت عمومی

صفحه 63-82

10.22034/isj.2019.93075

یوسف باقری حامد


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

7. بررسی تأثیر سیاست‌های نظامی بر امنیت منطقه‌ای خلیج فارس

صفحه 155-182

10.22034/isj.2019.107470

سهیل سهیلی نجف آبادی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمدرضا قائدی؛ رضا سیمبر