دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 51، زمستان 1395 

مقاله علمی- پژوهشی مستقل

1. نوع سوم مخاصمات مسلحانه

صفحه 1-20

علی پورقصاب امیری؛ علیرضا زنقایی


3. تأثیربی ثباتی سیاسی برکسری بودجه درگروه کشورهای منتخب

صفحه 41-64

پروانه سلاطین؛ نیلوفر غفاری صومعه؛ سمانه محمدی


6. اتحادیه اروپا و قدرت‌های بزرگ

صفحه 121-139

میرابراهیم صدیق؛ آرش شرقی