دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی- پژوهشی مستقل

مقایسه استراتژی هنجارسازی اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا در رویاروئی با تروریسم در غرب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 آذر 1401

10.22034/isj.2022.364399.1909

رامسین بیت جم؛ محمد علی خسروی؛ رضا جلاللی؛ دیدخت صادقی حقیقی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

تعقیب و مجازات صلح‌بانان سازمان ملل متحد در قبال ارتکاب جرم خشونت جنسی علیه زنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

10.22034/isj.2022.334148.1783

محمدعلی ولی پور؛ کارن روحانی؛ محمد رضوی راد


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

راهبرد سیاسی و امنیتی ایران در خاورمیانه بعد از خروج آمریکا از برجام

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.22034/isj.2022.253059.1239

جهانبخش مرادی


حق بر آب در پرتو رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.22034/isj.2022.325239.1735

مجاهد امیری؛ روح الامین امیری؛ سید محمد مهدی راسخ


نقش اتحادیه اروپا در ناامنی‌هایی اروپای مرکزی و شرقی در دوران پسا کمونیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.22034/isj.2022.338313.1817

علی صباغیان؛ راج دیپ سینگ


حقوق بشر و منفعت درگفتمان سیاست خارجی ترامپ : براساس گزارش های حقوق بشری وزارت خارجه امریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آذر 1401

10.22034/isj.2022.333039.1774

حسین کریمی فرد


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

بررسی تطبیقی اختیارات دادستانی در دیوان کیفری بین‌المللی و مقایسه آن با مبانی ایده‌آل گرایی قضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

10.22034/isj.2022.325537.1737

ابراهیم فیروزیان حاجی؛ کارن روحانی؛ حسن حاجی تبار فیروزجائی


بررسی تأثیر وضعیت سیاسی رژیم اسرائیل برامنیت آن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آذر 1401

10.22034/isj.2023.338730.1818

رحیم پیری؛ قاسم ترابی؛ علیرضا رضایی


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی(ICC) در وضعیت فلسطین: با تکیه بر بی‌کیفرمانی جنایات اسرائیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.22034/isj.2023.361322.1902

سیامک جعفرزاده


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

ابعاد خلع سلاح هسته ای از منظر معاهده منع تسلیحات هسته ای

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1401

10.22034/isj.2023.310086.1631

گودرز بیرامی؛ عاطفه امینی نیا؛ سوده شاملو


مسئولیت دولت ها درمقابله با حملات تروریستی به زیرساخت های حیاتی یک کشور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-141 فروردین 781

10.22034/isj.2023.365506.1912

اردشیر نعمت پور؛ مصطفی تقی زاده انصاری؛ سکینه ببری گنبدی


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

بررسی تاثیر مولفه های اقتصادی جهانی شدن بر توسعه اقتصادی در ترکیه (2021-2001)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1401

10.22034/isj.2023.364699.1910

مجیدرضا مومنی؛ نرگس خان گل زاده سنگرودی


صلح پایدار در اندیشه سیاسی کانت: بازخوانی نسبت بین سیاست داخلی و سیاست بین المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1401

10.22034/isj.2023.370407.1932

منصور انصاری