دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

بی‌طرفی دولت‌ها و تحریم: مطالعه مورد سوئیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1401

10.22034/isj.2023.368767.1930

منصوره شریفی صدر؛ مهدی ذاکریان؛ محمد علی عبدالله زاده؛ داوود هرمیداس باوند


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

تبیین ژئوپلیتیکی همگرایی اقتصادی هند با ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

10.22034/isj.2023.367702.1922

افشین متقی؛ ریحانه صالح آبادی؛ حامد رحمانی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

چالش های اساسی حکمرانی جهانی در نبود دولت جهانی حق‌بنیاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

10.22034/isj.2023.375116.1938

محمد رضا امام زاده ئی؛ محمدشریف شاهی؛ امیر مقامی؛ سید محمدصادق احمدی


پولشویی مبتنی بر سوء‌استفاده از نظام تجارت بین‌الملل با نگاهی به چالش‌های بنیادی نظام تجاری ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 فروردین 1402

10.22034/isj.2023.356787.1894

امیر جمالی حاجیانی؛ اسماعیل عبدالهی؛ احمد میرزایی