دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نظریه کردارگراییِ روابط بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-428 فروردین 781

10.22034/isj.2022.330824.1758

فیروزه رادفر؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی


جهان عرب در دوره پساناآرامی؛ دغدغه های امنیت اجتماعی-اقتصادی پیش رو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22034/isj.2022.332876.1773

مهدی زیبائی


چرایی تداوم دولت درمانده در منطقه منا از «بیداری» تا «کرونا ویروس»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22034/isj.2022.310564.1633

آرش سعیدی راد؛ مجتبی اسماعیلی؛ علی محمد اله اکبری بنده قرائی


بررسی علل عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-429 فروردین 781

10.22034/isj.2022.319394.1698

علی عبدلی؛ الهام حسینخانی


شاخص‌های مؤثر در تشخیص تهدیدات نظامی قریب‌الوقوع و واکنش قانونی در برابر تهدیدات از منظر حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1401

10.22034/isj.2022.315471.1660

پوریا ابراهیم زاده؛ محسن سیرغانی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نقش فناوری‌های نوظهور در امنیت و قدرت ملی کشورها؛ فرصت‌ها و تهدیدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

10.22034/isj.2021.279840.1427

علی احمدی؛ افشین زرگر؛ علی آدمی


لیبرالیسم، حقوق بین‌الملل و حکمرانی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22034/isj.2021.278951.1425

جلال الدین شیرژیان؛ افشین زرگر؛ فاطمه کیهان لو؛ امیر محمودی


برکزیت : سیاست خارجی و امنیتی مشترک اتحادیه اروپا و بریتانیا از منظر سازه انگاری نوکارکردگرایانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1401

10.22034/isj.2022.307586.1623

طلیعه سخامنش؛ عبدالعلی قوام؛ کیهان برزگر


بررسی نقش رژیم بین المللی حقوق مالکیت فکری موثر درکاهش تغییرات آب و هوایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1401

10.22034/isj.2022.285178.1501

زهرا مرادی؛ بهاره حیدری؛ محمدیار ارشدی


بررسی وضعیت و جایگاه مسأله فلسطین در عادی‌سازی روابط عربستان سعودی و رژیم اسرائیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 اسفند 1400

10.22034/isj.2022.290569.1512

حامد واعظ؛ حسن خداوردی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمدرضا دهشیری


اثرگذاری اختلال فن‌آورانه بر جایگاه ژئواکونومیک کشورها :مطالعه موردی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

10.22034/isj.2022.317526.1664

مژگان موسوی نقلی؛ امیر محمد حاجی یوسفی؛ سید مسعود موسوی شفایی


رویکرد سازمان بین المللی دریانوردی در زمینه مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی نفتی دریاها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1401

10.22034/isj.2022.306679.1610

مهدیه هداوند؛ فرید ازادبخت؛ هنگامه غضنفری


مدل های حقوقی حاکمیت قانون با تمرکز بر حق وتو اعضای دائم شورای امنیت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401

10.22034/isj.2022.306003.1609

حسین ملکشاهی؛ فرید ازادبخت؛ هنگامه غضنفری


ایالات متحده آمریکا و جنگ عراق در پرتو سازه انگاری و استراتژی فرهنگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 خرداد 1401

10.22034/isj.2022.298483.1558

رامسین بیت جم؛ محمد علی خسروی؛ رضا جلالی؛ دیدخت صادقی حقیقی


تبیین تأثیر نوعثمانی‌گرایی بر روابط ترکیه عربستان از 2019-2011 با تأکید بر قطر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22034/isj.2022.312137.1641

محسن یوسفی؛ رحمت حاجی مینه


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

استفاده از پهپادها از منظر حقوق جنگ دریایی و اصول بنیادین حقوق بشردوستانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/isj.2022.294898.1549

بهزاد سیفی؛ حسین شریفی طرازکوهی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

جهان‌شمولی حقوق بشر از نگاه عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر رابطه ساخت قدرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 شهریور 1401

10.22034/isj.2022.310740.1635

فاطمه نژادی فر؛ مهدی ذاکریان؛ پرویز احدی


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

جایگاه دیپلماسی سایبری در ارتقای نقش بین‌المللی چین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/isj.2022.303625.1583

مژگان قربانی


بررسی تأثیر بازاریابی سیاسی برانتخاب کاندیدای پیروز در انتخابات 2020 ریاست جمهوری آمریکا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22034/isj.2022.311753.1639

سید محمد موسوی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

ماهیت حقوقی قراردادهای نفتی ایران IPC از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1401

10.22034/isj.2022.295289.1551

یوسف بهدادی نیا؛ یاسر ضیایی


جایگاه منطقه فراملی در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/isj.2022.311768.1757

حسین رمضانی خردمردی؛ حمید احمدی


سیاستگذاری تبلیغاتی در جنگ‌های نظامی آینده: ارائه الگوی فرآیندی برای سیاستگذاری تبلیغات جنگی جمهوری اسلامی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

10.22034/isj.2022.321246.1713

محمد رضا کرمی فرد؛ مجید بزرگمهری؛ حاکم قاسمی؛ غلامعلی رجائی؛ فرهاد درویشی سه تلانی


مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

تاثیر متغیر ایران بر روابط نظامی، اقتصادی،سیاسی چین و اسرائیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1401

10.22034/isj.2022.342264.1829

مرتضی نورمحمدی؛ وحید افراسیابان


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

حق بر سلامت و تحریم‌های آمریکا در دوره ترامپ بر علیه جمهوری اسلامی ایران؛ با تاکید بر تحریم‌های دارویی و تجهیزات پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

10.22034/isj.2022.319930.1699

مجید عباسی(اشلقی)؛ حامد عظیمی


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

حمایت از محیط زیست جنگل در مخاصمات مسلحانه بر پایه حقوق بشر بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 شهریور 1401

10.22034/isj.2022.335135.1794

علی بابایی مهر