دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

1. دستیابی به توسعه پایداردرسطح بین المللی با تاکید بربعد زیست محیطی باطراحی مدل مدیریت یکپارچه ناب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1400

10.22034/isj.2021.278880.1424

محمد سهراب بیگی؛ محمدرضا باقرزاده؛ یوسف قلی پور کنعانی


2. نقش فناوری‌های نوظهور در امنیت و قدرت ملی کشورها؛ فرصت‌ها و تهدیدها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 فروردین 1400

10.22034/isj.2021.279840.1427

علی احمدی؛ افشین زرگر؛ علی آدمی


3. استراتژی کلان فضایی در پرتو نظریه روابط بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

10.22034/isj.2021.255720.1298

گلاره رستگارنیا؛ افشین زرگر؛ فخرالدین سلطانی


4. تاثیر هویت بر روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا (2003-2019)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

10.22034/isj.2021.269758.1358

فرزانه رحمتی؛ محمدرضا دهشیری؛ رضا سیمبر؛ گارینه کشیشیان سیرکی


5. ظرفیت شرکت های فراملی در بهبود اقتصاد و روابط بین المللی کشورها مطابق اصول حقوق بشری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22034/isj.2021.283481.1485

مینا قدرتی راد؛ علی پورقصاب امیری؛ احمدرضا بهنیافر


6. لیبرالیسم، حقوق بین‌الملل و حکمرانی مطلوب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1400

10.22034/isj.2021.278951.1425

جلال الدین شیرژیان؛ افشین زرگر؛ فاطمه کیهان لو؛ امیر محمودی


7. جایگاه اقتصادی ایران در خاورمیانه از منظر آینده سیاست خارجی جمهوری اسلامی با تأکید بر افق1404

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 شهریور 1400

10.22034/isj.2021.288722.1507

عرفان زندی؛ امیر ساجدی


8. انتساب سلب‌مالکیت غیرمستقیم اموال سرمایه‌گذار خارجی به‌دولت در پرتو رویه‌داوری‌های بین‌المللی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مهر 1400

10.22034/isj.2021.284619.1511

علی دلدار؛ محمود جلالی؛ لیلا رئیسی


9. بررسی عوامل و زمینه‌های موثر بر امکان ظهوردوباره داعش در عراق

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مهر 1400

10.22034/isj.2021.235284.1146

محمدرضا شفاعت؛ سید جواد امام جمعه زاده؛ حسین مسعودنیا


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

10. شناسایی امارت اسلامی افغانستان (طالبان) از منظر حقوق بین‌الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1400

10.22034/isj.2021.301775.1571

ستار عزیزی