دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

بررسی تطبیقی سیاست حقوق بشری ایران و عربستان با تأکید بر نظریه سازه‌انگاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1402

10.22034/isj.2023.360254.1898

فاطمه نژادی فر؛ مهدی ذاکریان؛ پرویز احدی


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

مطالعه‌ی دیپلماسی عمومی پوشش دیپلماتیک مقامات خارجی در دیدار با مقامات ایران، از 1389 تا 1398 ه.ش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1402

10.22034/isj.2023.357944.1897

علی خاکسار؛ بی‌بی جمیله هاشمی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نقش رقابت‌های ژئوپلیتیکی در تهاجمی‌ شدن سیاست‌ خارجی عربستان در قبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1402

10.22034/isj.2023.395974.2002

علی رضا ملاقدیمی؛ مهدی ذاکریان؛ حمید احمدی


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

اثبات صلاحیت ماهوی دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نقض معاهده مودت ۱۹۵۵

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1402

10.22034/isj.2024.398132.2012

فرامرز یادگاریان؛ محسن محبی؛ امیرحسین ملکی زاده


سناریوهایی برای امنیت انرژی قفقاز جنوبی و جنوب شرق اروپا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 دی 1402

10.22034/isj.2024.432022.2120

امیرمحمد مغانی؛ عباس ملکی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

تصویر سازی منفی از خود در عرصه بین المللی و تاثیر آن بر گردشگری سلامت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22034/isj.2024.377764.1948

ایمان امیری؛ حمید احمدی؛ ابراهیم متقی


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

بررسی رویکرد نهادهای مالی بین‌المللی در پیشگیری و مقابله با پولشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1402

10.22034/isj.2024.388124.1982

میثم نوروزی؛ مهدی اسکندری خوشگو؛ ساناز ابوالقاسمی


تحریمهای حقوق بشری: محتمل‌ترین پیامد تشکیل هیات مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب برای ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اسفند 1402

10.22034/isj.2024.410034.2049

کیان بیگلربیگی؛ ستار عزیزی