موضوعات = تغییرات آب و هوایی
حق بر آب در پرتو رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر

دوره 19، شماره 3، دی 1401، صفحه 209-226

10.22034/isj.2022.325239.1735

مجاهد امیری؛ روح الامین امیری؛ سید محمد مهدی راسخ


بررسی نقش رژیم بین المللی حقوق مالکیت فکری موثر درکاهش تغییرات آب و هوایی

دوره 18، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 227-249

10.22034/isj.2022.285178.1501

زهرا مرادی؛ بهاره حیدری؛ محمدیار ارشدی