موضوعات = آینده‌پژوهی
بررسی علل تغییر سیاست‌های راهبردی دولت ترکیه در سوریه (2023-2020)

دوره 20، شماره 4، فروردین 1403، صفحه 271-289

10.22034/isj.2023.411761.2058

ابوالفضل چرخ انداز؛ آرمین امینی


قابلیت های دولت جهانی حق بنیاد در اجرای حداکثری حقوق بشر

دوره 19، شماره 2، مهر 1401، صفحه 195-214

10.22034/isj.2022.350225.1864

محمد رضا امام زاده ئی؛ محمدشریف شاهی؛ امیر مقامی؛ سید محمدصادق احمدی


سیاستگذاری تبلیغاتی در جنگ‌های نظامی آینده: ارائه الگوی فرآیندی برای سیاستگذاری تبلیغات جنگی جمهوری اسلامی ایران

دوره 18، شماره 4، فروردین 1401، صفحه 251-276

10.22034/isj.2022.321246.1713

محمد رضا کرمی فرد؛ مجید بزرگمهری؛ حاکم قاسمی؛ غلامعلی رجائی؛ فرهاد درویشی سه تلانی


تأثیر خیزش راست افراطی بر آینده سیاسی فرانسه

دوره 18، شماره 3، دی 1400، صفحه 267-249

10.22034/isj.2022.270217.1360

شهریار رحیم لی؛ رضا جلاللی