کلیدواژه‌ها = سازمان ملل متحد
چالش های اساسی حکمرانی جهانی در نبود دولت جهانی حق‌بنیاد

دوره 20، شماره 1، تیر 1402، صفحه 237-256

10.22034/isj.2023.375116.1938

محمد رضا امام زاده ئی؛ محمدشریف شاهی؛ امیر مقامی؛ سید محمدصادق احمدی