کلیدواژه‌ها = قدرت نرم
مقایسه تطبیقی راهبرد دیپلماسی عمومی چین و ترکیه در آفریقا

دوره 17، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 117-138

10.22034/isj.2021.255642.1296

مریم مرادی؛ مهدی ذاکریان؛ سید علی اصغر کاظمی زند؛ محمدرضا دهشیری


ورزش، سیاست و روابط بین‏‌ا‌لملل

دوره 15، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 185-220

10.22034/isj.2018.91345

فاطمه شاه‏رضایی؛ رضا شیرزادی


جایگاه بین‌المللی شدن آموزش عالی در منافع ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 13، شماره 3، بهمن 1395، صفحه 65-86

محمدرضا دهشیری؛ مهدی طاهری؛ حامد رنجبر