کلیدواژه‌ها = حقوق بین‌الملل
تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی از منظر آرای داوری بین المللی

دوره 20، شماره 3، دی 1402، صفحه 169-189

10.22034/isj.2023.360626.1901

یوسف بهدادی نیا؛ سیدیاسر ضیایی؛ علی مشهدی


بازخوانی پارادوکس حاکمیت و مداخله در حقوق بین الملل نوین (مطالعه موردی: بحران سوریه)

دوره 18، شماره 2، مهر 1400، صفحه 223-243

10.22034/isj.2021.261606.1314

مرتضی رفیعی بصیری؛ مهدی جاودانی مقدم؛ داود کیانی


جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی

دوره 15، شماره 2، آبان 1397، صفحه 139-155

10.22034/isj.2018.90666

علیرضا آریک ادکانیان؛ میثم خسروی


روندهای مدرن همگرایی منطقه ای و حقوق اوراسیایی

دوره 13، شماره 2، آبان 1395، صفحه 79-119

راشد قربان اُف