کلیدواژه‌ها = ایالات متحده
بررسی رویکرد حزبی و سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده (1993 تا 2020)

دوره 20، شماره 1، تیر 1402، صفحه 169-191

10.22034/isj.2023.384848.1964

علیرضا کوهکن؛ علیرضا شکیبا؛ زینب سادات موسوی