کلیدواژه‌ها = قدرت
تبیین هستی شناسانه « قدرت » در قرآن کریم از منظر نظریه های روابط بین الملل

دوره 19، شماره 2، مهر 1401، صفحه 121-142

10.22034/isj.2022.354514.1871

محسن مسعودی لکی؛ پرویز احدی؛ محمد علی ربی پور اقدم سرا


قوای سه گانه ایران و حقوق بشر

دوره 14، شماره 3، بهمن 1396، صفحه 1-47

علی بابایی‌مهر‌


چند جانبه گرایی و قدرت ایده

دوره 14، شماره 2، آبان 1396، صفحه 1-11

محمد جواد ظریف


نگاهی بر مشارکت سیاسی زنان ایران در بین سال های ۲۰۰۱-۲۰۱۱

دوره 13، شماره 2، آبان 1395، صفحه 29-48

الهه کولایی؛ عفیفه عبادی