نویسنده = حمیدرضا میرزاجانی
رعایت مدت زمان معقول فرآیند کیفری از منظر بایسته‌های حقوق بشر

دوره 17، شماره 4، فروردین 1400، صفحه 159-174

10.22034/isj.2021.261147.1312

مجید مطلبی؛ حمیدرضا میرزاجانی؛ قاسم قاسمی؛ نادر نوروزی