نویسنده = ابراهیم متقی
رقابت هژمونیک آمریکا و چین و تاثیر آن بر جریان انرژی و نفت در جهان

دوره 18، شماره 1، تیر 1400، صفحه 103-120

10.22034/isj.2021.275506.1413

محمدرضا فرهمند؛ ابراهیم متقی؛ امیر هوشنگ میر کوشش


سیاست عذرخواهی:زنان در چارچوب پیچیدگی‌های منطقه‌ای

دوره 13، شماره 4، اردیبهشت 1396، صفحه 1-20

اوجانگ کیم؛ ابراهیم متقی