دوره و شماره: دوره 17، شماره 2 - شماره پیاپی 66، پاییز 1399 

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

3. بررسی تطبیقی سیاست خارجی جمهوری گرجستان و جمهوری ارمنستان ؛ تمایل به غرب یا شرق (2008-2020)

صفحه 53-75

ژیلا احمدی؛ افشین زرگر؛ فخرالدین سلطانی


4. سیاست خارجی ایران و عربستان درباره تحولات سوریه(2019-2011)

صفحه 77-95

لیلا خدابخشی؛ علیرضا ازغندی؛ داوود هرمیداس باوند