دوره و شماره: دوره 16، شماره 3 - شماره پیاپی 63، زمستان 1398 

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

2. بررسی تطبیقی-تحلیلی گفتمان‌های رقیب در خاورمیانه: مطالعه موردی گفتمان‌های انقلاب اسلامی ایران، اخوانی سکولار ترکیه و سلفی-تکفیری عربستان سعودی

صفحه 23-52

سید عباس حسن نیا مقدم؛ محمدرضا قائدی؛ محمدرضا دهشیری؛ گارینه کشیشیان سیرکی


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

3. روند همگرایی آمریکای لاتین در قرن بیست و یکم

صفحه 53-71

مهدی فاخری؛ مسعود همدانی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

6. موزانه برون‌گرای هیأت جدید رهبری عربستان سعودی در برابر جمهوری اسلامی ایران

صفحه 113-147

پریسا خراسانی اسمعیلی؛ بهناز اژدری؛ مجید معصومی