دوره و شماره: دوره 15، شماره 3 - شماره پیاپی 59، زمستان 1397 
6. ورزش، سیاست و روابط بین‏‌ا‌لملل

صفحه 185-220

فاطمه شاه‏رضایی؛ رضا شیرزادی