دوره و شماره: دوره 15، شماره 1 - شماره پیاپی 57، تابستان 1397 

مقاله علمی- پژوهشی مستقل

4. نوسازی و احزاب سیاسی: مطالعه موردی دولت ‌هاشمی رفسنجانی

صفحه 90-114

الهه کولایی؛ یوسف مزارعی