دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، زمستان 1394