دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، تابستان 1394 
4. جغرافیای سیاسی دریایی: معمای حقوقی ایران در دریای کاسپین

صفحه 67-78

پیروز مجتهدزاده؛ هاشم امیری؛ رامتین سالاریان