مسئولیّت ناشی از کالاهای معیوب در حقوق تجارت بین‌الملل

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دکترای حقوق تجارت بین الملل از دانشگاه ژان مولین لیون 3 در فرانسه. استاد حقوق تجارت بین الملل در دانشگاه آزاد شمال شعبه تهران.

چکیده

امروزه توسعۀ بازارهای بین‌المللی باعث افزایش صادرات کالا گردیده است. کارخانجات صنعتی به گونه‌ای فزاینده قسم عمده‌ای از کالاهای تولیدی خود را به خریداران مقیم خارج می‌فروشند. در نتیجه خطر حاصل از خسارات ناشی از کالاهای صادراتی افزایش یافته و تعارض قوانین نیز بیشتر گردیده است. قالب حقوقی که تعیین کنندۀ حقوق و تعهدات طرفین یک قرارداد تجاری بین‌المللی است باید با دقت تعیین شود. با توجه به تعدد سیستمهای حقوقی و متفاوت بودن رژیم‌های مسئولیت، یکسان‌سازی حقوق از طریق تدوین کنوانسیون‌های بین‌المللی به عنوان بهترین راه حل برای تضمین تطابق مسائل حقوقی ناشی از فعالیت‌های تجاری بین‌المللی شناخته می‌شود. یکسان‌سازی بین‌المللی حقوق مسئولیت مدنی تولید‌کننده ناشی از خسارات کالاهای تولید شده جهت فروش یا توزیع بین‌المللی یا کالاهایی که وارد این چرخۀ فروش یا توزیع گردیده‌اند می‌تواند با ارائۀ سیستمی یکنواخت از قواعد مسئولیت باعث سهولت مبادلات بین‌المللی گردد. با توجه به فقدان یک کنوانسیون بین‌المللی در زمینۀ مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب ما به خودمان اجازه می‌دهیم که کنوانسیونی بین‌المللی در زمینۀ مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب پیشنهاد دهیم که در کادر حقوق تجارت بین‌الملل قابل اجرا بوده و برای نویسندگان چنین کنوانسیونی در آینده سودمند باشد.

کلیدواژه‌ها


1. Indira Carr, International Trade Law, Cavendish publishing, 2005, p. 6.

2. Jean-Baptiste Racine, Fabrice Siiriainen, Droit du commerce international, Dalloz, 2007, p. 1.

3. Jean-Michel Jacquet, Philippe Delebecque, Sabine Corneloup, Droit du commerce international, Dalloz, 2007, p. 1, n° 1.

4. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained, « Main players for external trade, 2002, 2007 and 2012 (billion EUR) », 3 September 2014.

5. « Le droit du commerce international », fr.icom7.com, 2012.

6. Jean-Baptiste Racine, Fabrice Siiriainen, Droit du commerce international, préc, p. 2.

7. Yvon Loussouarn, « La convention de la Haye sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits », JDI 1974, p. 34, n°5.

8. Denis POHÉ, « La loi applicable à l'action en responsabilité du sous-acquéreur de produits dans une chaîne internationale de contrats », petites affiches, 2009.  

9. Yvon Loussouarn, « La convention de la Haye sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits » : art. préc, p. 34, n°5.

10. Denis POHÉ, op. cit.

11. Indira Carr, International Trade Law, prec, pp. 6-7. 

12. « ECONOMIE ET RESPONSABILITE », www.lexinter.net, 2012 ; « Responsabilité civile », www.lexinter.net, 2012.

13. Fouassier, Eric, « Responsabilité du fait des produits défectueux : de la directive à la loi … », Médecine et droit, 01/04/1999, n° 36, Note et références, p. 2.

14. Hadi Esmaeil zadeh, un coup d’oeil au droit de consommateur, édition de barnameh va boodjeh, Téhéran, 1374, pp. 1-2.

15. D. NGUYEN THANH, Techniques juridiques de protection des consommateurs, Thèse, Caen, 1969, p. 5.

16. Ibid.

17. Philippe Malaurie, Laurent Aynès, Philippe Stoffel-Munck, Les obligations, 2007, Defrénois, Paris, n° 300.

18. Jean-Michel Jacquet, Philippe Delebecque, Sabine Corneloup, Droit du commerce international, préc, p. 626.

19. Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its seventh session, A/CN.9/93, (New York 13-17 May 1974), par. 49.  

20. Jean-claude Montanier., les produits défectueux, Litec, 2000, n°S 1-3.

21. Alix Adams, Law for Business Students, Pearson Longman, fourth edition (2006), p. 155. 

22. W. Page Keeton, Dan B. Dobbs, Robert E. Keeton, David G. Owen, Prosser and Keeton on the law of torts, Lawyer’s Edition, 5e éd. 1984 et supplément de 1988, p. 677.

23. Jean-Guy HUGLO, « La directive du conseil du 25 juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux et les difficultés de son intégration en droit français », JCP E 1990, I, 15687, p. 69.

24. David G. Owen, PRODUCTS LIABILITY LAW, Hornbook series, Thomson West, 2005, p. 3.

25. “Products liability”, https://www.Justia.com, 2012. 

26. Ibid.

27. Ibid.

28. David G. Owen, PRODUCTS LIABILITY LAW, prec, p. 34.

29. Jean-Sébastien Borghetti, La Responsabilité du fait des Produits, Paris, L.G.D.J, 2004, n°12.

30. Ibid, n°3.

31. J. Stapleton, Product Liability, Butterworths, Londre, 1994, p. 48.  

32. Ibid.

33. Michel Cannarsa, La responsabilité du fait des produits défectueux : études comparative, Thèse, Université Jean Moulin Lyon 3 et Universita Degli Studi Di Torino, 2003, n°2 et s.

34. B.S. Markesinis et S.F. Deakin, Tort Law, 3e éd., Oxford, 1994, p. 522.

35. J. Stapleton, Product Liability, préc, p. 4.

36. Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its tenth session (23 May-17 Juin 1977), Official Records of the General Assembly: Thirty-Second Session, Supplement No. 17 (A/32/17), Annex II, p. 68, par. 38. 

37. UNCITRAL, The United Nations Commission on International Trade Law, United Nations, New York, 1986, United Nations’ publication, sale’s number: F.86. V. 8, P. 50, par. 121 – Report of the Secretary-General (A/CN.9/103) on the liability for damage caused by products intended for or involved in international trade, p. 255, par. 3.

38. Report of the United Nations Commission on International Trade Law on the work of its tenth session (23 May-17 Juin 1977), Official Records of the General Assembly: Thirty-Second Session, Supplement No. 17 (A/32/17), Annex II of the Report, p. 68, par. 44.

39. Ibid, Annex II of the Report, p. 68, par. 45.

40. Ibid, p. 31, par. 44