مروری بر جایگاه قرارداد BOT در نظام حقوقی ایران

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

2 استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات‌. دکتری تخصصی حقوق تجارت

چکیده

کشورهای در حال توسعه خصوصا" ایران با توجه به وضع کنونی اقتصادی و سیاسی برای تامین و اجرای طرح‌های کلان زیربنایی بدنبال جذب سرمایه‌های خارجی و هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی و بکارگیری فن‌آوری‌های به روز و مدیریت کارآمد هستند.یکی از راهکارهای نوین برای انجام این مهم،استفاده از قراردادهایی موسوم به "بی‌او تی" یا ساخت بهره برداری وانتقال می‌باشد؛ بدنبال تصویب قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذار خارجی و ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی راه صحیحی برای واگذاری اداره بخش‌های بنیادین و زیربنایی کشور به بخش خصوصی ارائه شد.بدین ترتیب با توجه به اینکه نقش بسزای مشارکت سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی در ایران بر همگان آشکار است در این مقاله کوشیده‌ایم علاوه بر مروری بر مفهوم،ماهیت،جایگاه و بازیگران قراردادهای"بی‌او تی"به تبیین ابعاد مثبت و منفی و بررسی وضعیت کنونی حقوقی وحتی الامکان رفع موانع اجرایی بپردازیم. امید است این مقاله با فراهم ساختن زمینه‌ی فکری مناسب،جذب سرمایه‌گذاری خارجی و خصوصی را در ایران تسهیل نماید.

کلیدواژه‌ها


 1. عرفانی، محمود، 1389 حقوق تجارت بین‌الملل جلد پنجم، تهران، انتشارات جنگل
 2. کاتوزیان،  ناصر، 1380 قواعد عمومی قراردادها جلد اول چاپ پنجم، تهران، شرکت سهامی انتشار
 3. کلایوم، اشمیتوف، ترجمه دکتر بهروز اخلاقی، 1378 حقوق تجارت بین‌الملل جلد اول و دوم، تهران
 4. توسلی جهرمی، منوچهر، 1381، قرارداد‌های بین‌المللی ساخت، بهره برداری و انتقال B.O.T مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 85
 5. خسروزاده، علی اکبر، 1389، قرارداد B.O.T  با چشم داشتی بر طرح‌های سرمایه‌گذاری در ایستگاه سرخس، دفتر امور سرمایه‌گذاری و اقتصادی
 6. خمیس جمل، عماد،  ترجمه احمد جهانبخش، ماهنامه اخبارالمقاولین،  شماره 16 صص 23-26
 7. شیروی، عبدالحسین، 1380، پروژه‌های ساخت، بهره برداری، انتقال B.O.T، نامه مفید، شماره 26
 8. شیروی، عبدالحسین 1380، «دلایل استفاده از قراردادهای BOT و نقش دولت در موفقیت این پروژه‌ها»، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال سوم، شماره 11
 9. صادقی، محسن، 1385 «بررسی قراردادهای بین‌المللی ساخت، بهره برداری و واگذاری BOT و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران»، فصل نامه پژوهشنامه‌ی بازرگانی، شماره 38
 10. عزیزی، فاطمه، 1386، تضمین‌های مقرر برای سرمایه‌گذاری خارجی به روش B.O.T در قوانین و مقررات ایران، مجله بررسی‌های اقتصاد انرژی، شماره 11
 11. مداح، مجید، «BOT، فرصت‌ها و مخاطرات» مجله سیاسی، اقتصادی، شماره 197
 12. معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، 1387، موافقتنامه ساخت،بهره برداری، واگذاری، نشریه شماره 469  -  http://bpms.mporg.ir/tecfiles/Code469.pdf
 13. هوشمندی، حمید، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران، مجله سیاسی اقتصادی، شماره 247، 248
 14. احمدیان مقدم، فرید،1380، بررسی جنبه‌های حقوقی قراداد B.O.T، پایان نامه چاپ نشده، دانشگاه قم، صص63
 15. برزویی، عباس، 1385، وضعیت حقوقی قراداد B.O.Tهمراه با مقایسه تطبیقی، رساله دکتری، چاپ نشده
 16. 16.  سازمان توسعه برق ایران،1393، قرارداد B.O.T، آرشیو وبسایت http://www.ipdc.ir/n-ghalebha.htm
 17. مرکز تجارت ایران، 1393، آرشیو وبسایت
http://epouchy.awardspace.com/farsi/library/Business_F/BOT_contract.htm