بررسی تطبیقی مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب : حقوق اروپا، حقوق فرانسه، حقوق آمریکا و حقوق ایران

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

Faculté du droit de l’Université Azad à Téhéran branches du centre, du nord et du sud

چکیده

مقایسه‌های به عمل آمده در این مقاله اثر شخصی نویسنده می‌باشند. حقوق آمریکا و حقوق اروپا در زمینۀ مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب پیشرفته ترین حقوق در جهان می‌باشند. مفهوم واژۀ کالا در راهنمای اروپا (1985) در زمینۀ مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب و نیز در حقوق فرانسه بیش از مجموعۀ قوانین سوم مسئولیت مدنی در ایالات متحدۀ آمریکا و حقوق ایران مصرف کنندگان را مورد حمایت قرار می‌دهد. مجموعۀ قوانین سوم مسئولیت مدنی در ایالات متحدۀ آمریکا بیش از راهنمای اروپا، حقوق فرانسه و حقوق ایران در زمینۀ اشخاص مسئول مصرف کننده را مورد حمایت قرار می‌دهد زیرا مجموعۀ مزبور برخی تعهدات را برعهدۀ اشخاص مسئول نهاده که نه در راهنمای اروپا نه در حقوق فرانسه و نه در حقوق ایران پیش بینی نگردیده‌اند. رژیم مسئولیت ناشی از کالاهای معیوب پایه‌ریزی شده توسط راهنمای اروپا و حقوق فرانسه بیش از مجموعۀ قوانین سوم مسئولیت مدنی در ایالات متحدۀ آمریکا و حقوق ایران مصرف کننده را مورد حمایت قرار می‌دهد. راهنمای اروپا، حقوق فرانسه و حقوق آمریکا از حیث حمایت از حقوق مصرف‌کننده پیشرفته‌تر از حقوق ایران می‌باشند.

کلیدواژه‌ها