مفهوم جامعه بین‏‌الملل و تلاش برای پیوند میان حقوق بین‏‌الملل و روابط بین‌الملل

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

نظریه‏ های روابط بین ‏الملل حتی اگر صراحتاً به موضوعات حقوق بین‏الملل نپردازند، به ‏صورت ضمنی با آن در ارتباط بوده که به‏ شکل بهره‏ گیری از رویکردها، زبان و اصطلاحاتی متفاوت اما نزدیک به حقوق بین ‏الملل همچون هنجارها، نهادها و رژیم‏ها منعکس می‏شود. در این میان، سنت جامعه بین ‏الملل از ظرفیت‏های بیشتری در اتصال میان دو رشته حقوق بین‏ الملل و روابط بین ‏الملل برخوردار است. پرسش محوری مقاله این‏گونه مطرح شده است که «دلیل اصلی موفقیت سنت جامعه بین ‏الملل در برقراری پیوند میان روابط بین ‏الملل و حقوق بین ‏الملل در چیست؟» فرضیه‏ ای که مقاله حاضر در صدد آزمون آن برآمده این است که «دلیل اصلی اساسی موفقیت سنت جامعه بین ‏الملل در ایجاد سازگاری میان حقوق بین‏ الملل و روابط بین ‏الملل، تمرکز بر مفهوم جامعه بین‏ الملل (به‏ مثابه نمود عینی کاربست مباحث هنجاری مورد علاقه حقوق بین ‏الملل در عرصه‎ی روابط بین ‏الملل) بوده که با اتخاذ موضع میانه این سنت بین واقع‏گرایی (با تأکیدش بر مسایل روابط بین ‏الملل) و آرمان‏گرایی (با تأکیدش بر مسایل حقوق بین ‏الملل) همراه شده است.» نوع پژوهش طی این مقاله، توصیفی-علی بوده و از روش ‏شناسی استنباطی و رویکرد میان ‏رشته ‏ای استفاده شده است. یافته‏ های مقاله نیز درستی فرضیه پژوهش را نشان می‏دهند.

کلیدواژه‌ها


- جکسون، رابرت و گئورگ سورنسون (1396)، درآمدی بر روابط بین‌الملل، ترجمه مهدی ذاکریان و دیگران، تهران، میزان، چاپ دوم.

- مشیرزاده، حمیرا (1396)، تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل، تهران: سمت، چاپ دورازدهم.

- Alderson, K. & A. Hurrell (2000), “Bull's Conception of International Society,” in: K. Alderson, A. Hurrell & H. Bull (eds.), Hedley Bull on International Society, Houndmills: Macmillan, pp. 1-23.

- Axelrod, R. (1986), “An Evolutionary Approach to Norms”, American Political Sociology Review, 80(4): 1095–1111.

- Brown C. & K. Ainley (2009), Understanding International Relations, Basingstoke: Palgrave.

- Brunnée, J. & SJ. Toope (2013), “Constructivism and International Law”, in: Dunoff JL, Pollack MA. (eds.), Interdisciplinary Perspectives on International Law and International Relations: The State of the Art, New York: Cambridge University Press, pp. 119-145.

- Bull H. (1977), The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, New York: Cambridge University Press.

- Bull, H. & A. Watson (1984), The Expansion of International Society, Oxford: Oxford University Press.

- Buzan, B. (2001), “The English School: An Underexploited Resource in IR”, Review International Study, 27(3): 471-488.

- Cali, B. (2010), “International Law and International Relations: Foundations for Interdisciplinary Study,” in: B. Cali (ed.), International Law for International Relations, London: Oxford University Press, pp. 3-24.

- Danchin, PG. (2010), “Things Fall Apart: The Concept of Collective Security in International Law,” in: PG. Danchin & H. Fischer (eds.), United Nations Reform and the New Collective Security, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 35-75.

- Donion, P. (2015), “International Law Concepts: A Brief Presentation”, Slideshare, November, Available from: https://www.slideshare.net/pauldonion/international-law-concepts-a-brief-presentation-by-paul-donion, Accessed February 12, 2019.

- Dunne T. (1998), Inventing International Society: A History of the English School, Houndmills: Palgrave.

- Finnemore M. & K. Sikkink (1998), “International Norm Dynamics and Political Change”, International Organization, 52(4): 887-917.

- Finnemore M. (1996), “Constructing Norms of Humanitarian Intervention,” in: PJ. Katzenstein PJ. (ed.), The Culture of National Security: Norms and Identity in World Politics, New York: Columbia University Press, pp. 153-185.

- Florini, A. (1996), “Evolutionary Paradigms in the Social Sciences”, International Study Quarterly, 40(3): 363-389.

- Ghavam, A. & SA. Fateminejad (2008), “The English School as a Pluralist Theory: Explaining the Concepts of the International System, the International Community, and the World Community”, Encyclopedia of Law and Politics, 4(1): 179-206.

- Henkin, L. (1979), How Nations Behave: Law and Foreign Policy, New York: Columbia University Press.

- Hertogen, A. (2016), “Letting Lotus Bloom”, European Journal of International Law, 26(4): 901-926.

- Jackson, R. & G. Sorensen (2015), Introduction to International Relations: Theories and Approaches, Translated by M. Zakerian, HS. Khyaban & A. Taghizadeh, Tehran: Mizan Press.

- Jackson, R. (2000), The Global Covenant: Human Conduct in a World of States, Oxford: Oxford University Press.

- Kowert P. & J. Legro (1996), “Norms, Identity and Their Limits: A Theoretical Reprise”, in Katzenstein PJ, (ed.), The Culture of National Security, New York: Cambridge University Press, pp. 451-497.

- Krasner, SD. (1983), International Regimes, Ithaca: Cornell University Press.

- March, JG. & JP. Olsen (1998), “The Institutional Dynamics of International Political Orders”, International Organization, 52(4): 943-969.

- Mohseni, S. & A. Ghavam (2015), “The Link between International Relations and International Law under Structuralism: An Interdisciplinary Perspective”, Journal of Political and International Approaches, 6(4): 10-27.

- Morgenthau, HJ. (1967), Politics among Nations: The Struggle for Power And Peace, New York: Knopf.

- Moshirzadeh, H. (2018), Development in International Relations Theories, 12ed, Tehran: SAMT [Persian].

- Roberson, BA. (2002), “Proving the Idea and Prospects for International Society,” in: BA. Roberson (ed.), International Society and the Development of International Relations Theory, London: Continuum, pp. 1-16.

- Rosalyn, H. (1994), Problems and Process: International Law and How We Use It, New York: Oxford University Press.

- Simpson, G. (2000), “The Situation on the International Legal Theory Front: The Power of Rules and the Rule of Power”, European Journal of International Law, 11(2): 439-464.

- Slaughter, AM. (1993), “International Law and International Relations Theory: A Dual Agenda”, American Journal of International Law, 87(3): 205-239.

- Slaughter, AM., AS. Tulumello & S. Wood (1998), “International Law and International Relations Theory: A New Generation of Interdisciplinary Scholarship”, American Journal of International Law, 92 (3): 367-397.

- Smith, S., A. Hadfield & T. Dunne (2008), Foreign Policy: Theories, Actors, Cases, Oxford: Oxford University Press.

- Snow, DA., EB. Rochford, K. Steven & RD. Benford (1986), “Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation”, American Sociology Review, 51(4): 464-481.

- Thomson, JE. (1993), “Norms in International Relations: A Conceptual Analysis”, International Journal of Group Tensions, 23(1): 67-83.

- True-Frost, CC. (2007), “The Security Council and Norm Consumption”, New York University Journal of Internatioanl Law Politics, 40(1): 115–217.

- Weisbord, N. (2016), “Civil Society,” in: C. Kreb & C. Barriga, The Crime of Aggression: A Commentary, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 1310-1356.

- Wilson, P. (2009), “The English School's Approach to International Law”, In: C. Navari (ed.), Theorising International Society: English School Methods, New York: Palgrave Macmillan, pp. 167-188.