تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین‌المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده

چکیده

یکی از شیوه‌های تحلیل ماهیت تعهدات دولت­ها، نگریستن به تعهدات دولت‌هاست. براین پایه، تمامی حق­های بشری، به شرح زیر موجد سه شکل از تعهد؛ یعنی تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به اجرا برای دولت­ها هستند. از سوی دیگر جهت حصول اطمینان از اینکه حقوق بشر در همه موقعیت­ها اعمال می­شود، حقوق بین­الملل بشردوستانه به مسئولیت و حقوق طرفین درگیر مخاصمه مسلحانه و کشورهای بی­طرف؛ به­ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی می­پردازد که بخش اعظم آن را زنان و کودکان تشکیل می­دهند و یکی از مؤثرترین ابزارهای جامعه جهانی برای تضمین ایمنی و کرامت انسان­ها در زمان مخاصمات مسلحانه است. از منظری دیگر، همان­طور که حقوق کیفری در غنابخشی و تحقق حقوق بشر و آزادی­های اساسی نقش تعیین‌کننده دارد، در عین حال، این حقوق خصوصاً در بعد جرم­انگاری، می­تواند راه را برای حمایت از حقوق بشر و شاخص­های دادرسی عادلانه و یا رعایت امنیت فردی و اجتماعی، باز نماید. این نوشتار به بررسی توصیفی تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین‌المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها