حقوق بین‌الملل و اختلاف اسرائیل و فلسطین

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشجوی دکترای حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

 
حقوق بین‌الملل به گفته‌ی استاد هربرت هارت دارای دو دسته از قواعد است که دسته‌ی اول را قواعد اولیه (حقوق معاهدات) و دسته‌ی دوم را قواعد ثانویه (حقوق مسئولیت). در عرصه بین‌المللی معمولاً این قواعد ثانویه است که در اجرای حقوق بین‌الملل دشوار می‌گردد. این در حالیست که اگر در موضوعی حقوقی قواعد اولیه در اجرا از سوی دولت‌ها بی‌اهمیت تلقی گردد (یا بین دو یا چند دولت در خصوص اختلافی، قواعد اولیه‌ای باشد اما کافی برای حل اختلاف نباشد و طرفین هم میلی به انعقاد معاهده جدید برای آن اختلاف نداشته باشند) اجرای مسئولیت بین‌المللی (قواعد ثانویه) هم سخت می‌گردد. دقیقاً اختلاف بین فلسطین و اسرائیل در همین موقعیت است. چراکه نه معاهداتی برای حل بحران از سوی طرفین منعقد شده که پایبند به آن برای حل اختلاف گردند و نه مسئولیت اسرائیل به نحو کارآمدی مورد شناسایی مراجع بین‌المللی قرار گرفته است. هرچند دیوان بین‌المللی دادگستری، شورای امنیت و مجمع عمومی در این خصوص فعالیت‌هایی داشته‌اند.
در این نوشتار بررسی خواهیم نمود که اختلاف اسرائیل و فلسطین دقیقاً در کدام حوزه حقوق بین‌الملل است و همچنین نقش اجرای حقوق بین‌الملل را توسط برخی از مجریان عرصه بین‌المللی مورد مطالعه قرار خواهیم داد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Law and the Israeli-Palestinian Dispute

نویسنده [English]

  • Seyed Mohammad Bagher Amirian
PhD Candidate of International Law, Islamic Azad University, Tehran Central Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

International  Law,as Professor Herbert Hart has mentioned, has two kinds of regulations: first regulations (convention Law ) and second regulations (Responsibility  Law ). Usually in international society,the second regulation complicates the enforcement of international law. While in legal issues, if the enforcement of first regulation is unimportant for some governments, or between two or more governments overa dispute when the first regulation exists but is not enough for settlement and the parties do not want to conclude new conventions for the dispute, enforcement of international responsibility (second regulation) will be hard. The dispute between Palestine and Israel is exactly as such.Sinceneither conventions are between them, they wouldnot recognize and enforce themfor their dispute,andIsrael’s responsibility is not recognizedeffectively by the United Nations, Security Council, International Court of Justice, and etc.
In this research, we will explainthat the dispute between Israel and Palestine falls in what exact category of international law, and will also analyzethe paths through which the international society actors enforce the international law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Law
  • Palestine
  • Israel
  • severity
  • International society
هارت، پروفسور هربرت، مفهوم قانون، ترجمه دکتر محمد راسخ، صفحه 329، انتشارات نی، 1390
احدی، علیرضا، بررسی عضویت فلسطین در سازمان ملل از منظر حقوق بین‌الملل، ص 2،
فصلنامه فلسطین، شماره 17، سال 1391
باقرزاده، محمد رضا، رژیم اشغالگر قدس و حقوق بین‌الملل، ص 3، سال 1381
توکلی، دکتر علی، مشروعیت دموکراتیک و تحول در مفهوم شناسایی کشور‌ها و حکومت‌ها، صفحه 3، فصلنامه‌ی پژوهش حقوق، سال 1390
دوسوالدبک، لوئیس، ترجمه دفتر امور بین‌الملل قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران و کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، حقوق بین‌المللی بشردوستانه عرفی، صفحه 67، انتشارات مجد، سال 1387
ذاکریان، دکتر مهدی، جایگاه آمریکا و اسرائیل در کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر، سال 1378
ذاکریان، دکتر مهدی، حقوق بین‌الملل بشردوستانه مواضع آمریکا و اسرائیل، سال 1379
رابرت جکسون و گئورک سورنسن، ترجمه دکتر مهدی ذاکریان و احمد تقی زاده و حسن سعید کلاهی، درآمدی بر روابط بین‌الملل، سال 1390
کتاب فلسطین و سازمان ملل، فصل هشتم
 

منابع به زبان انگلیسی

1. Boyle, Francis, International law, Israel and Palestine, p3
2. Kersten, Mark, Justice in Conflict on Palestine, International Law and the International Criminal Court, p.2, 2015
3. M. Akram, Susan, International law and The Israel Palestinian conflict, p.6, 2011
4. Queguiner, La participation direct aux hostilites en droit international law humanitaire, p. 5
5. Chen, Lung Chu, An Introduction to Contemporary International Law, p. 208, 2015
6. Cameron, Lindsay, Privatizing War, p. 433, 2013
7. De ChaZournes, Laurence Boisson, Fresh Water in international law, p. 239, 2013
8. Szabo, kinga Tibory, Anticipatory Action in Self Defence, p, 143, 2011
9. Matthee, Marielle, Armed Conflict and International Law, p.12, 2013
10. Ohlin Jens David, The Assault on International Law, p. 221, 2015
11. Bantekas Llias, Concentrate International Law, p, 162, 2013
12. Heintze, Hans Joachim, From Could War to Cyber War, p. 132, 2016
13. Military and paramilitary Activities in and against Nicaragua
14. Shelton, Dinah, International Law and Domestic Legal Systems, p.16, 2011
15. Schmitt, 2004
16. Freeston, David, Contemporary Issues in International Law, p. 147, 2004
17. Schlutter, Birgit, Developments In Customary International Law, p. 145, 2010
18. R. Kiestra, Louwrens, The Impact of the European Convention on Human Rights on Private International Law, p.144, 2014
19. D. Grant Thomas, Aggression Against Ukraine, p. 140, 2015
20. Health Condition of the Arab Population in the Occupied Arab Territories, Including Palestine, Thirty Six World Health Assembly, Doc. No. WHA 36.27 at Para.2
21. See Case Concerning Armed Activities in the Territory of the Congo ( DRc v. Uganda ) ( Merits ) ICJ Reports 2005, Para 214
22. Gihl, op. cit. in Scandinavian Studies in law, Strake, An Introduction to International law, chap. 1, Fischer WAustin on positive morality in The Province, Lectureilliams, Chapters on Current  International Law, p. 11, 195723. V, p125