جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 *. کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه اشرفی اصفهانی

چکیده

عدالت انتقالی به‌عنوان یکی از مفاهیم جدید در علم روابط بین‌الملل با نگرشی بر تحولات حقوق بین‌الملل سعی در رسیدگی به نقض حقوق بشر و پیگیری آن جهت تحقق گذار به دموکراسی و مجازات مرتکبین اعمال خلاف حقوق بشر به همراه یک دادرسی عادلانه دارد. هدف از عدالت انتقالی این است که از رهگذر آن بتوان حقوق آسیب دیدگان را تا حد امکان اعاده کرده و از آنان دلجویی نمود. وانگهی امنیت غذایی از اصولی‌ترین حقوق اولیه‌ انسانی است. با وجود آنکه تامین امنیت غذایی یکی از وظایف اصلی دولت‌ها و گروه‌های مختلف حاکم بر مناطق در شرایط صلح یا منازعات است، ولی متاسفانه شاهد نقض مکرر سهوی یا تعمدی آن هستیم و این امر نوعی جنایت بشری در جامعه جهانی تلقی می‌گردد. از نمونه‌های بارز آن محاصره غذایی درجهت پاکسازی قومی ویا در درگیری‌های نظامی بوده است. فرضیه مورد آزمون در این مقاله بر پایه محوریت نقش عدالت انتقالی در ارتقا تحقق حق بر غذا نسبت به شهروندان می‌باشد. به عبارت دیگر عدالت انتقالی با نگرشی بر تضمین حق بر غذا و جلوگیری از نقض حقوق اولیه انسانها می‌تواند امنیت انسانی را تامین کند.
 

کلیدواژه‌ها


. ذاکریان ، مهدی‌، 1392‌، "‌همه حقوق بشر برای همه " ، چاپ اول‌، تهران : میزان ؛ ص 77-80

 

مقالات :

2. اسفندیاری‌، چنگیز‌، میرعباسی‌، سید باقر‌، 1393‌، "حق دسترسی به غذا در مخاصمات از منظر موازین حقوق بین‌الملل"، مجله حقوقی داگستری‌؛ تهران‌، شماره 88‌، ص 26

3. ذاکریان‌، مهدی و همکاران‌، 1391‌، "‌بررسی دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق؛ فعالیت‌ها و دستاوردها"،‌ سیاست خارجی‌؛ تهران‌، سال 26‌، شماره یک‌، ص 218

4. ذاکریان‌، مهدی‌، 1385‌، " عدالت انتقالی‌: پایه‌های آرامش قربانیان نقض حقوق بشر " ، فصلنامه مطالعات بین‌المللی‌؛ سال سوم‌، شماره 2‌، ص 129 -132

5. ضیایی بیگدلی‌، محمد رضا‌، 1383‌، " نگرشی بر مسئولیت بین‌المللی ناشی از نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه "‌، پژوهش حقوق عمومی‌؛ تهران‌، شماره 13‌، ص 10 و 12

6. عزیری‌، ستار و همکاران‌، 1395‌، " احراز مسئولیت دولت در خصوص ارتکاب ژنوساید : در تقابل یا تعامل با روند عدالت انتقالی‌" ، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه تهران ؛ تهران ، دوره‌ی 2‌، شماره 2 ، ص 151

 

انگلیسی :

Book :

 

7. Devereux , Stephen , 2015 , “ Social Protection and Safety Nets in the Middle East and North Africa” , IDS Research Report 80. Brighton, UK: Institute of Development Studies 1 RESEARCH REPORT 80 :  Vol 2015 , No 80 , p 17 . Available from : http://www.gsdrc.org/document-library/social-protection-and-safety-nets-in-the-middle-east-and-north-africa/

8. Zartner , Dana  , 2012 , “ THE CULTURE OF LAW: UNDERSTANDING THE INFLUENCE OF LEGAL TRADITION ON TRANSITIONAL JUSTICE IN POST-CONFLICT SOCIETIES “ , Indiana International & Comprative law Review : , VOL 22 , NO 2 , p 301

 

Articles :

9. Brinkman , Henk-Jan , and Hendrix , Cullen S , 2011 , Food Insecurity and Violent Conflict: Causes,Consequences, and Addressing the Challenges “ , World food progrrame Occasional Paper n° 24, p 2 . Available from :https://ucanr.edu/blogs/food2025/blogfiles/14415.pdf

10. Cutts , Mark , 1999 , “ The humanitarian operation in Bosnia, 1992-95: dilemmas of negotiating humanitarian access “ ,  Policy Research Unit, UNHCR : Working Paper No. 8 , p 6-7 . Available from:

     http://www.unhcr.org/research/working/3ae6a0c58/humanitarian-operation-bosnia-1992-95-dilemmas-negotiating-humanitarian.html

11. Zuin , Margherita , 2008 , “ A Model of Transitional Justice for Somalia “ , PRAXIS The Fletcher Journal of Human Security :  VOLUME X X I I I , p 93 & 95 & 99 &101 , Available from :

https://journals.iupui.edu/index.php/iiclr/article/download/17864/17831

12. Roht-Arriaza  , Naomi & Mariezcurrena , Javier , 2006, “ Transitional Justice in the Twenty-First Century Beyond Truth versus Justice “ , cambridge university press : Vol 40 , Issue 41 , p 1 .

 

Documents :

13. “ Charter of the United Nations “ . UNITED NATIONS , 1945 .

14. “ THE GENEVA CONVENTIONS OF 1949 “ , ICRC ,1949, Available from : https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-0173.pdf

15 .” PROTOCOLS ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949 “ , ICRC , 1977 , Available from:

       https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc_002_0321.pdf

16. International Covenant on Civil and Political Rights”  . UNITED NATIONS . (General Assembly) .1966 .

17. “ International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights”. UNITED NATIONS . (General Assembly) . 1966

18. Universal Declaration of Human Rights , UNITED NATIONS (General Assembly) .1969 (1980)

19. “ Food security “ , International Food Policy Research Institute , 15/3/2017 , Available from : http://www.ifpri.org/topic/food-security

20 “ The promotion and strengthening of the rule of law in the maintenance of international peace and security “ , Department of Political Affairs - Security Council Affairs Division Security Council Practices and Charter Research Branch ( UN) , 2012-2013+ , Available from : http://www.un.org/en/sc/repertoire/2012-2013/Part%20I/Thematic%20issues/2012-2013_Rule%20of%20Law.pdf

21. “ The rule of law and transitional justice in conflict and post-conflict societies “ , United Nations , 2004 , S/2004/616

22. “ The promotion and strengthening of the rule of law in the maintenance of international peace and security “ , Repertoire of the Practice of the Security Council 18th Supplement (2012 – 2013) , UN security council , 2014

23. “ TRANSITIONAL JUSTICE AND ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS “ , UNITED NATION , 2014 , HR/PUB/13/5

24. “ Iraq: Humanitarian Needs Overview - June 2015 “ , UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs , 2015 , Available from :

       http://reliefweb.int/report/iraq/iraq-humanitarian-needs-overview-june-2015 .

25. “ 2015 HUMANITARIAN NEEDS OVERVIEW “ , Dcember 2014 , UN,OCHA , 2016 , Available from :

       https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/2015_HNO_Yemen_Final_0.pdf

26. “ Estimated number of people in need of humanitarian assistance inside Syria: 13.5 million “ , Humanitarian Aid and Civil Protection , UNHCR & European Commission , 2016 , Available from

       :https://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf

15., Wfp , 2017 http://fa.wfp.org(3/4/2017)