انقلاب‌های ناتمام: یمن، لیبی، و تونس پس از بهار عربی

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یل

2 دکتری روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران، ایران

چکیده

وضعیت کنونی درکشورهای خاورمیانه‌ای که با آشتی و روند انتقال مواجه هستند، به خوبی پیش نمی‌رود. تحقیق نویسنده برای حدود چهار سال در یمن، لیبی و تونس پر از اطلاعات و دانش دست اول است که از طریق مصاحبه‌های مستقیم با ارقام ملی که با انقلابیون یا علیه انقلابیون هستند، به دست آمده است. ترکیب تجربه اولیه با مصاحبه و مطالب غنی ادبیات حاصل از تحقیقات ثانویه، این کتاب را تبدیل به یک منبع ارزشمند برای مطالعه و غرق شدن در قیام ناقص اعراب و دلیل‌های‌پشت‌ پرده آن شده است. از این رو، تجزیه و تحلیل تطبیقی، ادبیات مناسب و ارزشمند کتاب برای آن دسته از محققانی که قصد مطالعه فرآیند انتقالی در خاورمیانه را دارند پیش رو قرار دارد. به این دلیل که براساس مطالعات میدانی شامل تجربه دست اول و مصاحبه‌های گوناگون صورت گرفته است . به عبارت دیگر، چنین تحلیلی می‌تواند برای تصمیم‌گیرندگان همه کشورها و بازیگران درگیر در فرایند انتقال موثر باشد تا از آنچه بر این سه کشور عربی گذشت عبرت گرفته و درس بگیرند.
 

کلیدواژه‌ها


ندارد