چند جانبه گرایی و قدرت ایده

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

وزیر امورخارجه و استاد روابط بین الملل دانشکده روابط بین الملل

چکیده

جهان پسا غربی شده به این معنی است که دیگر نه تمام تحولات در غرب شکل می‌گیرد و نه تمام تحولات توسط غرب صورت می‌گیرد. در برهه‌ای از تاریخ روابط بین‌الملل ادعا می‌شد تمام تحولات در غرب شکل می‌گیرد و در برهه دیگر تحولات ممکن بود در شرق صورت بگیرد. منظور ما از جهان پسا غربی این است که نه همه تحولات در غرب و نه همه توسط غرب شکل می‌گرفت. حتی همه تحولات توسط دولت‌ها شکل نمی‌گیرد. انحصار غربی و انحصار دولت‌ها در روابط بین‌الملل به پایان رسیده است. بنابراین، در زمانه کنونی می‌توان به دو نکته توجه بیشتری داشت: نخست چند جانبه گرایی به عنوان مبنایی برای صلح و امنیت بین‌المللی و دوم قدرت ایده و ارایه دیدگاه‌های جدید به عنوان ابزار جدیدی از قدرت. به همین روی با ادغام این دو پدیده می‌توان در جامعه بین‌المللی اجماع سازی به وجود آورد که به آن قدرت اجماع اطلاق می‌شود. نگارنده در این نوشتار موضوع بحث را به شیوه بررسی داده‌های موجود در شورای امنیت و روابط میان کشورها مورد بررسی قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


ندارد