"رویکرد متقابلانه به حقوق اساسی اقتصادی و اجتماعی: قوانین بین‌المللی و پرونده میلتون فریدمن در برابرادوارد فریمن"

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حقوق بشر و اخلاق حرفه ای دانشگاه ایندیانا

2 مدرس فلسفه و اخلاق بازرگانی

چکیده

در مقاله قبلی، به نام "نظریه مشارکت کنندگان و منطق مفاهیم ارزش: چالشهای حقوق بین‌الملل معاصر"، که در مجله مطالعات بین‌المللی در سال 2011 منتشر شده است، نویسندگان مواضع عمومی برای برنامه‌های کاربردی نظریه پردازان و حقوق بشر بین‌الملل را معرفی کرده‌اند. با این حال، چالش‌هایی که مربوط به حقوق اقتصادی / اجتماعی است، به طور جدی مورد توجه قرار نگرفت. بنابراین، در این مقاله، نویسندگان تحلیل تطبیقی تئوری ذینفعان به صورت محدود(و یا کلاسیک) در مقابل گسترده (یا مدرن) را با توجه خاصی به تعیین وضعیت حقوق اساسی اقتصادی / اجتماعی در زمینه حقوق بین الملل حقوق بشر ارائه می دهند. تئوری ذینفعان محدود با ساختار نظری میلتون فریدمن نشان داده شده است، در حالی که ایده‌ها و افکار اصلی که ساختار جایگزین وسیع را تعریف می‌کنند، از کار ادوارد فریمن گرفته شده است. با اینکه نویسندگان در ابتدا تلاش می‌کنند تا مهمترین زمینه‌ها و مفاهیم کاربرد را بیاموزند، آنها همچنین امیدوارند تا بحث و تبادل نظر در مورد تحولات آینده را القا کنند. به ویژه از آنجایی که می‌توان گفت نظریه ذینفعان در راستای بهترین تناسب با هنجارها و استراتژی‌های سازمان ملل است، ممکن است به نتیجه‌گیری معمول منجر شود.
 

کلیدواژه‌ها


 1. Annan, K. 2004 (August 23), The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies,Report of the Secretary-General to the Security Council. U.N. Doc. S/2004/616.
 2. Bassiouni, M. C. 1994, The Protection of Human Rights in the Administration of Criminal Justice: A Compendium of United Nations Norms and Standards, Leiden: Brill Publishers.
 3. DesJardins, J. R. and McCall, J.J. 1993,Contemporary Issues in Business Ethics, Belmont, CA: Thomson/Wadsworth.
 4. Evan, W. M and Freeman, R. E. 1993, “A Stakeholder Theory of the Modern Corporation: Kantian Capitalism,” in: Beauchamp, T, Bowie, N (eds.) Ethical Theory and Business. 4th ed,New Jersey: Prentice Hall, pp. 75-93; also reprinted in DesJardins JR, McCall JJ (eds.) Contemporary Issues in Business Ethics, Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, pp. 76-84.
  Feinberg, J. 1973, Social Philosophy, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 5. Freeman, R. E. 1984, Strategic Management: A Stakeholder Approach, Massachusetts: Pitman Publishing, Inc.
 6. Freeman, R. E, Harrison, J.S, Wicks, A. C., Parmar, and B. L, De Colle, S. 2010, Stakeholder Theory: The State of the Art, New York: Cambridge University Press.
 7. Friedman, M. 2002 [1962], Capitalism and Freedom, Chicago: Chicago University Press.
 8. Friedman, M. 2005, “The Social Responsibility of Business Is to Increase Its Profits,” New York Times Magazine (September 3, 1970), in: DesJardins JR, McCall JJ (eds.), Contemporary Issues in Business Ethics. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth, pp. 7-11.
 9. Hart, H. L. A, 1973, “Bentham on Legal Rights,” in: Simpson, AWB (ed.) Oxford Essays in Jurisprudence. Oxford: Oxford University Press, pp. 171-201.
  1. Henkin, L., Neuman, G. L, Orentlicher, D. F. and Leebron, D. W. 1999, Human Rights, New York: Foundation Press.
  2. Lie, T. H, 1949 (March 3), The Charter and Judgment of the Nűrnberg Tribunal: History and Analysis, The Secretary-General’s Memorandum to the General Assembly. U.N. Doc. A/CN.4/5.
  3. MacCormick, N. 1982, Legal Right and Social Democracy, Oxford: Clarendon Press.
  4. Matwijkiw, A. and Matwijkiw, B. 2010, “Stakeholder Theory and Justice Issues: The Leap from Business Management to Contemporary International Law,” International Criminal Law Review 10(2):143-80.
  5. Matwijkiw, A. and Matwijkiw, B. 2011,”Stakeholder Theory and the Logic of Value Concepts: Challenges for Contemporary International Law,” International Studies Journal 7(3): 19-79.
  6. Matwijkiw, A. and Matwijkiw, B. 2016, “The Value Question and Legal Doctrine: The Inescapability of Ethics,” International Criminal Law Review 16(2):323-45.
  7. Matwijkiw, A. and Matwijkiw, B. 2016, “The Unapologetic Integration of Ethics: Stakeholder Realignments in the light of Global Law and Shared Governance Doctrine. – Distilling the Essence of Giuliana Ziccardi Capaldo's Jurisprudential Paradigm-Shift.” The Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence (15): 885-901.
  8. Meron, T. 1992 [1984], Human Rights in International Law. Legal and Policy Issues, New York: Oxford Clarendon Press.
  9. Stieb, J. A. 2009, “Assessing Freeman’s Stakeholder Theory,” Journal of Business Ethics 87(3):401-14.
  10. Zakhem, A. J., Palmer, D. E. and Stoll, M. L. 2008, Stakeholder Theory: Essential Readings in Ethical Leadership and Management, New York: Prometheus Books.
  11. International Covenant on Civil and Political Rights [ICCPR] 1966. G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16), U.N. Doc. A/6316; 999 U.N.T.S. 171.
  12. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights [ICESCR] 1966. G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16), U.N. Doc. A/6316; 993 U.N.T.S. 3.
Universal Declaration of Human Rights [UDHR] 1948. G.A. res. 217A (III), U.N. Doc A/810