کاربرد ویجیلانت و ویجیلانتیسم در راستای تضمین عدالت در جوامع

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

اکثر قریب به اتفاق جوامع بشری همواره به دنبال کسب عدالت بوده‌اند اما تعداد معدودی توانستند به این گوهر نایاب دست یازند. جمله‌ مشهوری است که می‌گوید " اگر بی‌عدالتی قانون شود، تمرد و طغیان وظیفه می‌شود". از آنجایی که تاکنون هیچ نوشته مدونی به زبان فارسی درباره ویجیلانتیسم نگاشته نگشته است‌، می‌توان عنوان نمود که این نوشتار برای اولین بار در چارچوب آکادمیک دقیقا به همین بحث می‌پردازد که در زمان و زمانه‌ای که دستگاه‌های اداری، قضایی و حکومتی از برقراری عدالت ناتوان هستند و یا اراده‌ای به این امر ندارند‌، چگونه ویجیلانت‌ها و ویجیلانتیسم می‌توانند به برقراری دوباره عدالت و مبارزه با هر نوع بی‌عدالتی برخیزند.

کلیدواژه‌ها


 

1- Bloom, Sandra. “Reflections on the desire for revenge. (Journal of Emotional Abuse 2(4), 2001).

2-Brenner, Arthur. “Feme murder: paramilitary self justice in Weimar Germany: in Bruce, Campbell and Arthur Brenner (Eds) , Death squads in global perspective: Murder with deniability.( New York : palgrave Macmillan, 2002)

3- Chishlom, Hugh (ed). “Fehmic Courts”. Encyclopaedia Britannica (11th ed). (Cambridge University Press, 1911).

4-Moore, Alan. “Behind the Painted Smile: The Masked Movement. Greg Wilson, 2011. (https://www.gregwilson.co.uk/tag/behind-the-painted-smile/).

5- Rosenbaum H.John & Sederberg,Peter.C. Vigilante Politics: an obsorbing study of dangerous shortcut: order without law. (Olympic Marketing Corp, 1975).

6- Sharpe, J.A. Remember, remember: A Cultural History of Guy Fawkes Day. (Harvad University Press, 2005).

7- Tucker, Robert. Philosophy and Myth in Karl Marx. (Transaction Publishes, Third ed , 2000).

8- Tuovinen, L & Roning, J. “Baits and Beatings: vigilante justice in virtual communities). (https://solecvis.oulu.fi/crispy/dips/en/cr_redir_all/fet/sea?direction=2&id=67503)

9- Vehmic courts.

10- آبادیان‌، حسین. بحران مشروطیت در ایران. (تهران: موسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی‌، مرداد 1383).

11- آدمیت‌، فریدون. مجلس اول و بحران آزادی. (تهران: نشر روشنگران - )

12- ایوانف‌،یوری سرگیویچ. انقلاب مشروطیت ایران. ترجمه: کاظم انصاری. (شرکت سهامی کتاب‌های جیبی‌، 2537)

13- کتاب آبی. به کوشش : احمد بشیری . (تهران: نشر نو 1363، جلد اول)

14- ذاکریان، مهدی. همه حقوق بشر برای همه. (تهران: نشر میزان 1392).

15- ذاکریان، مهدی. متون کلیدی حقوق و روابط بین‌الملل. (تهران: انتشارات تیسا 1392).

16- فوکو، میشل. تئاتر فلسفه. ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. (تهران: نشر نی، چاپ چهارم 1393).