بدون برابری، مبارزه برای آزادی به ظلم و ستم بدل شده ا

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استاد دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه علوم کاربردی فولدا

چکیده

مسئله این است که چگونه ایده‌ها و ایدئولوژی‌ها در راستای آزادسازی مردم از بدبختی و سرکوبی در لوای آزادی به سرکوب مبدل شده‌اند. علت آن تقلیل برابری به یک مفهوم کمی بوده که دیرزمانی پیش نقطه عطفی در تاریخ جهان به شمار می‌رفت اما در نهایت به چنان نابرابری ناخوشایندی بدیل شد که ساختار اجتماعی جوامع غربی رو به اضمحلال گذاشته و نهضت‌های استبدادی و پوپولیستی رجحان یافته و هبوط ارزش‌هایمان دیگر نمی‌تواند نادیده گرفته شود. بحران نظم جهانی (نو) - لیبرال از حاشیه‌ها به مرکز بازگشته است. برای مدت‌های مدیدی تصورمان این بود که  که برابری مطلق یا کمی مدرن، مفهوم پیشین آریستوکراتیک برابری متناسب را لغو می‌کند. در حالی که در خاتمه این گونه برداشت از برابری نوعی نقطه کوری را در ادراک ما ایجاد کرد - مثال برجسته، توماس جفرسون است که شأن همه افراد را در اعلامیه استقلال آمریکا تعریف کرده و در عمل از اینکه این ارزش با اقدامات برده‌داری خود مغایرت داشت  غافل بود. بنابراین، برابری متناسب را با قدمت ارسطو دوباره تطبیق می‌دهیم، اما از مفهوم اشرافی‌اش با تعادل آن با تناسب معکوس تجاوز می‌کنیم؛ بنابراین پیشنهاد می‌کنیم که عدالت به عنوان یک ترازوی مقیاس بین آزادی و برابری لحاظ شود.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Without equality the struggle for freedom is reverted into oppression

نویسنده [English]

  • Andreas Herberg-Rothe
Faculty of Social and Cultural Studies University of Applied Sciences, Fulda, Germany.
چکیده [English]

 
The problem is how ideas and ideologies intended to liberate the peoples from misery and oppression were reversed into oppression just in the name of freedom. The reason is the reduction of equality to a numerical concept, which was a milestone in world history but finally ended up in obscene inequalities to such an extent, that the social fabric of the Western societies is dissolving, far-right and populistic movements are gaining momentum and the corruption of our values can no longer be ignored. The crisis of the (neo)-liberal world order is returning from the margins to the center. For too long we thought that modern absolute or numerical equality would supersede the former aristocratic concept of proportional equality. But in the end this understanding of equality created a kind of blind spot in our perception – a prominent example is Thomas Jefferson who included the dignity of all people into the American declaration of independence and was virtually blind to realizing that this value contradicted his own practice of possessing slaves.  Therefore we re-invent proportional equality in the footsteps of Aristotle, but transgress his aristocratic concept by balancing it with reversed-proportionality – we propose therefore to understand justice as a pair of scales between freedom and equality.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • numerical equality
  • reversal of freedom in oppression in the name of freedom
  • scales of justice
  • balance as a theoretical concept
  • blind spots in the Western discourse.