موج روانشناسی در روابط بین الملل مقاله نقد کتاب ادراکات و سوءادراکات در سیاست بین‌الملل

نوع مقاله: مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشکده حقوق‌و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده

رابرت جرویس در کتاب ادراکات و سوء­ادراکات در سیاست بین‌الملل نقطه تمرکز خود را بر مطالعات روانشناسی و عوامل تأثیر­گذار روانی بر رفتار تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی قرار می­دهد. این موضوع یک دیدگاه ترکیبی و انتقادی جدید در تئوری­های روانشناسی است که نتایج و یافته­های به دست آمده توسط بررسی ادراکات و سوءادراکات بازیگران بین­المللی را به روشنی بیان می­کند. همچنین این دیدگاه مسیر ارتباط میان آن‌ها (ادراکات و سوء ادراکات) را برای فهم این موضوع که چگونه تصمیم‌گیرندگان سیاست خارجی به آن پی­برده و در شرایط اضطراری با آن روبرو می­شوند را مورد بررسی قرار می­دهد.
جرویس در این کتاب به شرح ادراکات تصمیم­گیرندگان در مورد جهان و دیگر بازیگران بین­المللی پرداخته که چگونه این مسئله می­تواند تصمیم‌گیرندگان را از حقایق بین­المللی دور کرده و مانع رسیدن آن­ها به درکی درست نسبت به آنچه هست شود. نویسنده با توجه به وقایع تاریخی بسیاری که در روابط بین الملل رخ می­دهد به خوبی نشان می­دهد که چگونه این علم می­تواند نه تنها به شرح تصمیمات خاص تصمیم­گیرندگان، بلکه به شرح رفتار، کنش­ها و واکنش­های دیگر بازیگران در شرایط اضطراری پرداخته و به طور کلی به بالا بردن فهم بازیگران از رفتار خود، سایر بازیگران و جهان خارج کمک شایان توجهی ­کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


1. دوئرتی، جیمز و فالتزگراف ، رابرت (1374).نظریه‌های متعارض در روابط بین الملل، ترجمه: وحید بزرگی و علیرضا طیب، انتشارات قومس

  1. Alexander L.George and Richard Smoke, (1974). Deterrence in American Foreign Policy; Theory and Practice , New Yourk Columbia University  
  2. Robert Jervis ,2017.How Statesmen Think: The Psychology of International Politics, Columbia University
  3. Robert Jervis(B) ,1979.Deterrence Theory Revisited,Cambridge University
  4. Jack Snyder, Janice Stein, Patrick M Morgan, Richard Ned Lebow, and Robert Jervis 1985.Psychology and Deterrence
  5. Robert Jervis ,1982.Deterrence and perception
  6. Robert Jervis ,1993.Hypotheses on Misperception