مسئولیت جنگ سالاران بر بحران غذایی در یمن

نوع مقاله: مقاله مستقل پژوهشی

نویسندگان

1 *. کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی‌، روابط بین‌الملل دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

2 کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه اشرفی اصفهانی

چکیده

یکی از موضوعات مهم در زمینه امنیت غذایی حفظ حقوق شهروندان غیرنظامی و سایر گروه‌های جمعیتی در طول مخاصمات مسلحانه بین‌المللی و غیر‌بین‌المللی است. کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو بر این امر صحه گذاشته و این حقوق به عنوان یکی از مبانی حقوق بشر در نسل دوم حقوق بشر می‌بایست توسط طرفین درگیر در مخاصمه رعایت شود. متاسفانه درطول جنگ یمن، اصل تفکیک نسبت به این موضوع با نقض فاحش از سوی طرفین درگیری به ویژه ائتلاف به رهبری عربستان واقع شده است. در مقاله پیش رو بر آن هستیم تا این موضوع را از بعد رسیدگی حقوقی و کیفری نسبت به حق امینت غذایی در قالب جنایات مقامات نظامی و دولتی مورد بررسی قرار دهیم. بدون شک این موضوع از بعد توسعه پایدار انسانی نیز اهمیت دارد. بر پایه قطعنامه 2216 و نیز ماده 51 منشور ملل متحد، موضوع می‌تواند در محاکم بین‌المللی مورد پیگرد قرار گیرد. با همراهی جامعه جهانی، شورای امنیت و مجمع عمومی می‌توان از طریق صدور قطعنامه و ایجاد صلاحیت جدید نسبت به جرایم علیه امنیت غذایی به صورت تکمیلی و ضمنی، نقض حق بر غذا در درگیری‌های یمن راقابل پیگری دانست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


. اسعدی، سید حسن، 1364،"بحران غذا"، تهران، اسعدی. ص 15

مقاله:

2. آدکانیان، علیرضا آریک، 1396، " نقش بحران‌های خاورمیانه و تاثیر آن بر امنیت غذایی در خاورمیانه (یمن، سوریه،عراق) "، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روابط بین الملل، دانشگاه آزاد و علوم تحقیقات  

3. آدکانیان، علیرضا آریک. خسروی، میثم، 1396، "جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی" فصلنامه مطالعات بین‌المللی،تهران، سال چهاردهم، شماره 1. ص 133

4. امیردمی ، ع. ز ،1389 ، " سرزمین‌های جهان اسلام : یمن(2) از تمدن کهن تا صنعا و عدن " ، اندیشه تقریب ( ادیان ، مذاهب ، عرفان ) ، شماره 22 ، بهار 1389 . ص 112

5. دیهیم، علی رضا،1394، " مصونیت قضایی و مسئولیت بین‌المللی مقامات مهم دولت‌ها "، راهبرد (علوم سیاسی)،تهران، شماره 76. ص 170-173

6. جانی پور، مجتبی. خانعلی پور واجارگاه، سکینه،1388 ، " ارجاع جنایت‌های بین‌المللی به دیوان بین‌المللی کیفری توسط شورای امنیت و آثار آن "، مطالعات حقوقی، تهران، شماره 3 . ص 5-8 & 18-20

7. جعفری ولدانی، اصغر، 1388، "عربستان و رویای تسلط بر یمن- تهران"، رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، تهران، شماره 17. ص 44

8.روزنامه اعتماد، " درخواست دبیر کل سازمان ملل از عربستان سعودی: احمقانه در یمن پایان بدهید " ، سال 15 ، شماره 3973 ، 21/9/1396 ، ص 5

،http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3674331

9. محبی،محسن. بذار، وحید. 1397 ، " مفهوم استناد به مسئولیت بین‌المللی با تاکید بر طرح کمیسیون حقوق بین الملل ( 2001 ) " ، مطالعات حقوق عمومی ، تهران ، شماره یک ، بهار 1397 ، دوره یک . ص 205-206 و 212- 213 .

منابع لاتین :

Articles:

9. Lopour, Jacqueline, 2016, ‘SPOTLIGHT ON YEMEN’S FORGOTTEN WAR AND HUMANITARIAN DISASTER: PREVENTING THE NEXT SYRIAN REFUGEE CRISIS ‘, CIGI Paper No. 97. Available from:

       https://reliefweb.int/report/yemen/spotlight-yemens-forgotten-war-and-humanitarian-disaster-preventing-next-syrian-refugee . p 3

 

Documents:

10. “The Charter of the United Nations “, 1945, UN,

       https://treaties.un.org/doc/publication/ctc/uncharter.pdf

11. “International Religious Freedom Report for 2012 “, United States Department of State • Bureau of Democracy, Human Rights and Labor, 2012, Available from: https://www.state.gov/documents/organization/208632.pdf . P 2-3

12. “FOOD ASSISTANCE FACT SHEET, YEMEN “, US Agency for International Development, 2017, https://reliefweb.int/report/yemen/yemen-food-assistance-fact-sheet-updated-december-13-2017

13. “HUMANTARIAN Needs Overview, UNOCHA, 2018,

       https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/yemen_humanitarian_needs_overview_hno_2018_20171204_0.pdf

14. “Monitoring food security in countries with conflict situations “, A joint FAO/WFP update for the United Nations Security Council (July 2016), 2016, Available from: https://reliefweb.int/report/world/monitoring-food-security-countries-conflict-situations-joint-faowfp-update-united

15. “STATEMENT ON BEHALF OF THE HUMANITARIAN COORDINATOR FOR YEMEN, JAMIE McGOLDRICK, ON MOUNTING CIVILIAN CASUALTIE “, OFFICE OF THE RESIDENT COORDINATOR AND HUMANITARIAN COORDINATOR FOR YEMEN,

       Dec2017,https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/HC%20Statement_IHL_EN_27%20Dec%202017%20FINAL.pdf

16. “Rome Statute of the International Criminal Court “, 2002, UN, https://www.icc-cpi.int/nr/rdonlyres/ea9aeff7-5752-4f84-be94-0a655eb30e16/0/rome_statute_english.pdf

17. UN, Res 2216, 2015, http://undocs.org/S/RES/2216(2015)

18. “Yemen Food Security Update December 2015 “, 2015, WFP,

       http://fscluster.org/sites/default/files/documents/yemen_food_security_situation_update_-_december_2015.pdf

19. “Yemen Market Watch Report “, WFP, 2017, Issue No. 16, August 2017   , Available

 from:https://docs.wfp.org/api/documents/WFP 0000022394/download/?_ga=2.53667176.1345938371.1520454079-576175703.1518894092 .

 

 Website:

20.” Children paying the heaviest price as conflict in Yemen enters third year – UN “, 2017-03, UN, Available from: https://news.un.org/en/story/2017/03/554112-children-paying-heaviest-price-conflict-yemen-enters-third-year-un

21. “World Food Program “, 2017, Available from: http://www1.wfp.org

22. “World Food Program “, 2017, .Available from:

       http://www1.wfp.org/countries/yemen

23. “World Food Program“, 2017, updated 3/13/2018, Available from:

       http://www1.wfp.org/unhas

24. "WFP YEMEN EMERGENCY OPERATION in Numbers"  , 2018, 30 Jun 2017," Yemen facts and figures “Available from:

       https://reliefweb.int/report/yemen/world-food-programme-yemen-facts-and-figures-june-2017

25. “World Food Program “  , Yemen facts and figures, June 2017,

26. “Race against Time to Save Millions of Lives in Yemen “, WFP, Published on 25 April 2017, Available from: https://www.wfp.org/news/news-release/race-against-time-save-millions-lives-yemen

27. “As Yemen humanitarian crisis escalates, small number of governments step up to save lives “, WFP, Published on 22 December 2017, Available from: http://www.wfp.org/news/news-release/yemen-humanitarian-crisis-escalates-small-number-governments-step-save-lives

28. “United Nations leaders call on the Saudi-led coalition to fully lift blockade of Yemeni Red Sea ports “, Published on 02 December 2017, WFP, Available from: https://www.wfp.org/news/news-release/united-nations-leaders-call-saudi-led-coalition-fully-lift-blockade-yemeni-red-sea

29. “Draft articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with commentaries2001“, Published on August 2001, ILC, and Available from: http://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/commentaries/9_6_2001.pdf

30. سازمان ملل: ۱۲۴۸ کودک یمنی در حملات عربستان کشته شده‌اند

       https://fa.euronews.com/2018/10/11/u-n-child-rights-panel-calls-on-saudi-arabia-to-halt-yemen-strikes