حقوق بشر در پرتوی یکجانبه‌گرایی و اقدامات زورمدارانه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

وزارت امور خارجه

چکیده

چکیده
این مقاله به تاثیر اقدامات زورمدارانه یکجانبه بر حقوق بشر می پردازد. بحث اصلی اینست که اعمال یکجانبه گرائی توسط دولت ها با هدف اجبار به تغییر سیاست دولتها منجر به نقض نظام‌مند حقوق بشر شده است. یکجانبه گرائی با گذر از اعمال تحریم های ساده به حصرکامل اقتصادی منجر به تحول پارادایمی در استفاده سوءاز ابزارهای اقتصادی برای اهداف سیاسی شده است.این اقدامات صرف نظراز دامن زدن به رکوداقتصادی، تاثیرات جبران ناپذیری بر حقوق اساسی شهروندان گذاشته که در تعارض بنیادین با قواعدآمره بین المللی است.این مقاله ضمن تبیین این مفاهیم، این پرسش کلیدی را مطرح می کند که علت عدم اهتمام بازیگران دولتی به هنجارهای حقوق بشری در اعمال اقدامات زورمدارانه چیست؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی، تحلیلی و گرد آوری اطلاعات آن منابع کتابخانه ای و گزارشات گزارشگران ویژه است. هدف مقاله فهم و کشف ریشه های بنیادین و پنهان نقض نظامند حقوق بشر توسط بازیگران دولتی است. یافته های پژوهش نشان می‌دهداقدامات زورمدارانه در پرتو تشدیدو انباشته سازی تحریم های اقتصادی خارج از مجوز های قانونی‌ و بدون معافیت‌های حقوق بشری آثار و عواقب زیانباری بر حقوق بشر و آزادی های اساسی‌انسان‌ها بر جای گذاشته است.

واژگان کلیدی: یکجانبه گرائی، حقوق بشر، اقدامات زورمدارانه ، تحریم های اقتصادی، مسئولیت حمایت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Human rights in the light of unilateralism and coercive measures

نویسنده [English]

  • Behrooz Mokhtari
Ministry of foreign affairs
چکیده [English]

Abstract
Human rights in the light of unilateralism and coercive measures
This article deals with the impact of unilateral coercive measures (UCM) on human rights. The main argument is that the implementation of unilateralism by states with the aim of forcing them to change the policy of the target state can lead to systematic violations of international human rights. The deterioration and complexity of coercive measures in the transition from simple sanctions to comprehensive economic embargo have led to a paradigm shift in the misuse of economic tools for political gain. Unilateral coercive measures, regardless of fueling the economic downturn, have had irreparable effects on the fundamental rights of citizens, which are in fundamental conflict with internationally jus cogens. The main question is: Why do some states not consider human rights norms in the implementation of unilateral coercive measures? The research method in this essay is descriptive, analytical and data collection is from library resources and reports of special rapporteurs. The purpose of this article is to understand and ascertain the fundamental and hidden roots of systematic human rights violations by state actors. Findings show that coercive measures in the light of intensifying and accumulating economic sanctions outside the legal permission and without the massive derogation of human rights have had detrimental effects on human rights and fundamental human freedoms.
Keywords: Unilateralism, Human Rights, Coercive Measures, Economic Sanctions, Responsibility to Protection.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: unilateralism
  • Human rights
  • Coercive Measures
  • Economic Embargoes
  • Responsible to Protect